Smittevern i skoler og utdanningsinstitusjoner
 1. Bruksområder
 2. Luftrensing
 3. Infeksjonsbeskyttelse i skoler og utdanningsinstitusjoner

Dobbelt så effektivt smittevern i skoler og utdanningsinstitusjoner

Skillevegger i akrylglass med aerosolbeskyttende kant og luftrenser med høy ytelse forhindrer at virus og dråper flyr inn i klasserommene.

I skoler og utdanningsinstitusjoner lærer elevene sammen på et avgrenset område. Som et resultat kan smittsomme sykdommer som Covid-19 spre seg spesielt lett i klasserom. Mens egnede luftrensere med høy ytelse og klimaanlegg minimerer den luftbårne smitterisikoen fra SARS-CoV-2-koronaviruset, gir akrylskilleveggene med aerosolkantbeskyttelse ved pultene kombinert beskyttelse mot flygende dråper og aerosoler.

Vitenskapelig anbefalt smittevern for skoler i pandemitider - uten påbud om munnbind og åpne vinduer

Prof. Dr. Christian Kähler er overbevist om at klasseromsundervisning i pandemitider kan være vellykket. Og det kan gjøres uten masker og åpne vinduer. Disse tiltakene reduserer tross alt trivselen og kvaliteten på undervisningen. Den verdenskjente forskeren har forsket på generering, spredning og fordampning av aerosolpartikler i rom ved University of the Federal Armed Forces i München i mer enn 25 år. På vegne av Trotec har professor Kähler forsket på et beskyttelseskonsept for skoler som kan beskytte elever og lærere best mulig mot smitte med koronaviruset i undervisningen. I stedet for bruk av masker i klasserommet og regelmessig sjokkventilasjon med åpne vinduer, muliggjør den kombinerte bruken av TAC høyeffektive luftrensere og innovative skillevegger i akrylglass bekymringsfri undervisning under koronakrisen.

Beskyttelseskonseptet for skoler er basert på fire viktige elementer:

1. Skillevegger med aerosolbeskyttende kant gjør bruk av masker overflødig.
Gjennomsiktige beskyttelsesvegger mellom setene hindrer elevene i å bli smittet med Covid 19-patogenet gjennom dråper som flyr rundt eller aerosoler som frigjøres under pusting av personen som sitter rett ved siden av dem ved bordet. De krystallklare skilleveggene med aerosolbeskyttende kant gir pålitelig beskyttelse mot større dråper og forhindrer også at aerosoler som pustes ut av studentene, overvinner skilleveggen og flyter til personen som sitter ved siden av dem. Bruk av maske er ikke lenger nødvendig. En maske trenger bare å brukes når du forlater setet.

2. TAC-luftrensere med høy ytelse sikrer virusfri luft i klasserom
Virale aerosolpartikler i inneluft regnes som den viktigste bæreren av SARS CoV-2-viruset. Disse ørsmå partiklene (0,1 - 0,3 mikrometer) fjernes pålitelig fra romluften på kortest mulig tid (99,995 %) ved bruk av en høyytelses luftrenser fra TAC-serien. Luftrenseren filtrerer romluften og minimerer den indirekte smittefaren ved å holde virusbelastningen i rommet på et konstant lavt nivå. Massiv sjokkventilasjon er ikke lenger nødvendig. Følgelig forblir det jevnt varmt i klasserommene, og undervisningen trenger ikke å avbrytes hvert 20. minutt for å lufte. Ventilasjonen kan begrenses til pauser for å bytte ut den gamle romluften med frisk luft.

3. FFP2/3-masker for sikker bevegelse i bygningen.
Partikkelfiltrerende åndedrettsvern (FFP2/3) skal brukes av lærere når de nærmer seg elevene direkte. Elevene er imidlertid bare pålagt å bruke en FFP2/3-maske når de forlater området, går gjennom skolebygningen eller bruker offentlig transport for å gå på skolen.

4. CO2-trafikklys for kontrollert ventilasjonsatferd
Et høyt CO2-nivå er en god indikator på en like høy aerosolkonsentrasjon. Men for høye CO2-nivåer har også en følsom effekt på trivsel og konsentrasjonsevne. Med den praktiske luftkvalitetsmonitoren BQ30 kan du holde et pålitelig øye med CO2-konsentrasjonen i romluften. Om nødvendig kan du forbedre inneklimaet ved å tilføre frisk luft.

Funksjonsprinsipp for sikkerhetsbarrieren i akrylglass med aerosolbeskyttelseskant hele veien rundt

Den omsluttende aerosolbeskyttelseskanten på beskyttelsesveggen i akrylglass fra Trotec sørger for at aerosolpartikkelstrømmen virvler rundt kanten. Dermed forblir aerosolpartiklene lenger i området til den smittede personen og blandes med luften før de fortynnes og skilles ut av romluftrenseren. Med en beskyttelsesvegg UTEN kant flyter aerosolpartiklene som treffer akrylglasspanelet uhindret utover kanten av panelet. Dette gjør at de potensielt smittsomme aerosolpartiklene kan spre seg til neste bordrekke.

Kort forklart: Vitenskapelig beskyttelseskonsept for skoler

I denne videoen viser professor Kähler hvordan klasserom må innredes og utstyres for å minimere risikoen for direkte eller indirekte SARS-CoV-2-infeksjoner.

Aerosolmåling i Obermentzinger Gymnasium av Prof. Kähler

For å bevise at mobile romluftrensere kan filtrere romluften svært effektivt selv når mange gjennomsiktige beskyttelsesvegger er installert i rommene, ble det utført målinger i Obermenzing Gymnasium av professor Kähler og hans kolleger fra University of the Federal Armed Forces i München. Resultatene viser at selv i den mest ugunstige romposisjonen med den største avstanden til den mobile romluftrenseren, kan det oppnås en svært høy filtreringseffekt som nesten når den teoretiske verdien (7,8 luftforandringer per time i stedet for de teoretiske 8). Den tidvis uttrykte kritikken om at disse beskyttelsesveggene reduserer filtereffekten til de mobile romluftrenserne betydelig, er dermed kvantitativt tilbakevist.

Fig. 1a: Konvensjonell bordplassering i klasserommet. Pultene er for smale, og elevene og lærerne er ikke beskyttet av beskyttende vegger og luftrensere.
Konvensjonell bordplassering i klasserommet. Bordene står for nær hverandre, og elevene og lærerne er ikke beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Fig. 1b: Bordplassering anbefalt i beskyttelseskonseptet. Bordene står lenger fra hverandre, og elevene og lærerne er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Bordplassering anbefalt i beskyttelseskonseptet. Bordene står lenger fra hverandre, og elevene og lærerne er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.

Implementering av hygienekonseptet i klasserommet

Ved plassering av pultene bør minimumsavstandene overholdes for å oppnå best mulig beskyttelse mot SARS-CoV-2-infeksjon. Den tilgjengelige plassen må utnyttes optimalt, og avstandene og trafikkrutene må tilpasses deretter.

Plassering av skilleveggene i akrylglass mellom elevene

Skilleveggene med en beskyttende kant rundt er installert mellom elevene som sitter ved siden av hverandre (fig. 1b). Hvis trafikkrutene tillater en tilstrekkelig avstand på 1,5 m mellom pultene, trenger ikke gangplassene å beskyttes av skillevegger i tillegg.

Plassering av TAC-luftrenser med høy ytelse

Luftrenseren bør plasseres enten foran ved siden av bordet eller sentralt på baksiden. I et U-formet bordarrangement kan luftrenseren også plasseres midt i rommet. På grunn av den lave høyden på bare 1,3 m gir TAC god sikt til læreren og tavlen selv når den er plassert sentralt. Taket bør være så glatt som mulig i området der viften er plassert. Volumstrømmen til romluftrenseren må være minst 6 ganger romvolumet. I pauser bør volumstrømmen settes til maksimum. I tillegg anbefales kort ventilasjon for å redusere CO2-konsentrasjonen i rommet. Alternativt kan et vindu stå i vippeposisjon under hele timen. Dette påvirker ikke luftrenserens filterytelse.

Fig. 3a: Ikke-anbefalt plassering av 4-bord i spiseområdet (f.eks. kantine).
Ikke-anbefalt arrangement av 4-bord i spiseområdet (f.eks. kantine).
Fig. 3b: Bordarrangement for spiseområder anbefalt i beskyttelseskonseptet. Personer er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Panelarrangement for spiseområder anbefalt i beskyttelseskonseptet. Mennesker er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.

Gjennomføringen av hygienekonseptet under skolebespisning (kantine).

Om mulig bør små individuelle bord unngås under lunsjen (fig. 3a). I stedet anbefales et bordarrangement med tilstrekkelig avstand mellom elevene som sitter overfor hverandre. (Fig. 3b).

Plassering av akrylskillevegger mellom elevene

Gjennomsiktige beskyttelsesvegger med en omsluttende aerosolbeskyttende kant må monteres mellom elevene. Alternativt kan en pulterad plasseres mot en vegg.

Plassering av TAC-luftrenser med høy ytelse

Luftrensere med høy ytelse er nødvendig for å redusere den indirekte smitterisikoen. Avhengig av rommets situasjon og størrelse anbefales bruk av flere enheter for å sikre minst 6 ganger romluftsirkulasjon per time med svært effektiv HEPA-luftrensing i hele serveringsområdet. Personell som arbeider i serveringsområdet må også beskyttes av skillevegger med en aerosolbeskyttende kant. Personalet ved serveringsdisken må også bruke FFP2/3-masker for å gi best mulig beskyttelse for seg selv og elevene.

Fig. 2: Plassering av luftrensere og beskyttelsesvegger anbefalt i beskyttelseskonseptet for et U-formet bordarrangement.
Plassering av luftrensere og beskyttelsesvegger anbefalt i beskyttelseskonseptet for et U-formet bordarrangement.
Fig. 4: Enkle munn-nese-deksler eller kirurgiske masker gir ikke tilstrekkelig beskyttelse mot infeksjon, ettersom aerosolpartiklene slipper ut sideveis og oppover i romluften. Gjennom spalten i kanten av masken strømmer aerosolpartiklene også uhindret inn i lungene når de inhaleres. FFP2/3-masker anbefales derfor i beskyttelseskonseptet.
Enkle munn- og nesedekker eller munnbind gir ikke tilstrekkelig beskyttelse mot smitte.

Installasjon i konferanserom / personalrom

I konferanserom og personalrom anbefales en U-formet oppstilling av bordene (se fig. 2).

Gjennomsiktige beskyttelsesvegger med en omkransende kant må installeres mellom hvert sete for å minimere den direkte smittefaren. Luftrenseren bør plasseres i midten av bordformasjonen for å sikre optimal beskyttelse mot indirekte smitte. For å forbedre romluften bør CO2-konsentrasjonen overvåkes permanent med en BQ30 partikkelmåler, slik at uteluft kan tilføres om nødvendig. Massiv ventilasjon med sterk reduksjon i temperaturen er ikke nødvendig, da virusene fjernes av luftrenseren.

FFP2/3-masker må brukes på alle ruter gjennom skolebygningen, da disse lokalene ikke kan sikres på annen måte. Enkle munn- og nesemasker eller kirurgiske masker gir ikke tilstrekkelig beskyttelse (fig. 4).

BQ30 luftkvalitetsmonitor

Regelmessig ventilasjon og CO2 trafikklys

I tillegg til permanent luftrensing er alle i rommet pålagt å åpne vinduene i klasserommene for sjokkventilasjon når CO2-nivået når 1000 ppm. Ved bruk av romluftrensere er dette ikke absolutt nødvendig for å redusere aerosolkonsentrasjonene. Dette forhindrer imidlertid også for høye CO2-nivåer i romluften, noe som kan føre til nedsatt velvære og konsentrasjonsevne. CO2-innholdet overvåkes etter behov (avhengig av antall personer i rommet) med luftkvalitetsmonitoren BQ30.

All informasjon i "Guide to safe school teaching".

I "Guide to Safe School Teaching", tilgjengelig som PDF, kan du selv se hvor relativt enkelt det er å implementere et trygt hygienekonsept for skoler. Veiledningen inneholder en "how-to" for implementering av hygienekonseptet for skoler anbefalt av professor Christian Kähler, vitenskapelig dokumenterte fakta om infeksjonsrisiko i klasserommet og tekniske løsninger for å redusere infeksjonsrisikoen i klasserommet til et minimum. Last ned PDF-filen direkte her:

Gå direkte til veilederen for trygg undervisning på skolen
Infeksjonsforebygging i skoler og utdanningsinstitusjoner

Webinar om beskyttelseskonsepter for skoler ved professor Kähler

Hvordan kan infeksjoner forebygges i skoler? I dette ca. 50 minutter lange webinaret forklarer Prof. Dr. Kähler alle aspekter av beskyttelseskonseptet for skoler og går i detalj om den vitenskapelige bakgrunnen.

Innslag på BR TV fra 20.11.2020

Kan luftrensere i skoler gjenopprette normal hverdag? Bayerischer Rundfunk rapporterer om koronabeskyttelseskonseptet for skoler utviklet av professor Dr. Kähler.

Beskyttelseskonseptet er i samsvar med SARS-CoV-2-standardene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen:

Les et utdrag fra arbeids- og sikkerhetsstandardene til det føderale arbeids- og sosialdepartementet her:

Spesielle tekniske tiltak

1. utforming av arbeidsplassen
Ansatte skal holde tilstrekkelig avstand (minst 1,5 m) til andre personer. Hvis dette ikke er mulig selv ved hjelp av arbeidsorganisatoriske tiltak, må det iverksettes alternative beskyttelsestiltak. Gjennomsiktige skillevegger må installeres når det er offentlig trafikk, og om mulig også for å skille arbeidsplasser der det ellers ikke er noen beskyttelsesavstand.

Videre bryter ikke beskyttelseskonseptet med arbeidsmiljøreglene om romtemperatur, slik tilfellet er med for eksempel sjokkventilasjon, siden temperaturen i klasserommet ikke synker under 19 °C når luftrensere brukes.

Kjøp

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 800 x 69 x 500 vis i Trotecs nettbutikk

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 800 x 69 x 500

Du sparer: 1.002,50 Kr

1.062,44 Kr 59,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant MEDIUM 1007 x 69 x 688 vis i Trotecs nettbutikk

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant MEDIUM 1007 x 69 x 688

Du sparer: 1.125,00 Kr

1.249,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Kontorbeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant 1158 x 69 x 688 vis i Trotecs nettbutikk

Kontorbeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant 1158 x 69 x 688

Du sparer: 1.000,00 Kr

1.124,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 595 x 250 X 750 vis i Trotecs nettbutikk

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 595 x 250 X 750

Du sparer: 1.190,00 Kr

1.249,94 Kr 59,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Akryl glass benkeplate med aerosol beskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750 vis i Trotecs nettbutikk

Akryl glass benkeplate med aerosol beskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750

Du sparer: 1.275,00 Kr

1.374,94 Kr 99,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant STOR 995 x 250 x 750 vis i Trotecs nettbutikk

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant STOR 995 x 250 x 750

Du sparer: 1.125,00 Kr

1.249,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Bordskillevegg Liten

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.100
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 000
  Høyde (uten emballasje) [mm] 500
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 800
  Høyde (protective wall area) [mm] 500
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Middels bordpartisjon

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.105
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 200
  Høyde (uten emballasje) [mm] 688
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 1 007
  Høyde (protective wall area) [mm] 688
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 12

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Skillevegg for kontorbord

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.110
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 158
  Høyde (uten emballasje) [mm] 688
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 12

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate S

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.150
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 750
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate M

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.151
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 795
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate L

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.152
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 995
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Nedlastinger

Laster inn...

Videoer

 • Notarisering og sertifisering under koronapandemien

  Koronapandemien stiller notarer overfor helt nye utfordringer. Selv ved de høyeste forekomstene må notarkontoret holde åpent og være tilgjengelig, ettersom et stort antall offisielle notarielle handlinger har en systemkritisk betydning. "Eldre eller alvorlig syke mennesker kan for eksempel være avhengige av kortsiktig utarbeidelse og sertifisering av testamenter eller andre dødsdisposisjoner samt...

  Ytterligere informasjon
 • Terapiøkter under Corona-pandemien

  Restriksjonene i det daglige som utgangsbegrensninger, kontaktforbud, vedtatt hjemmekontor men også stengte skoler, barnehager og omsorgstilbud – alt dette har satt sitt preg på samfunnet. Mange voksne lider av angstlidelser, eksistensiell frykt og depresjon under pandemien. Men pandemien har også satt sitt preg på barn og unge. Evalueringen av flere studier viser at hyppigheten av psykiske...

  Ytterligere informasjon
 • H14-HEPA komplett løsning for å møte de høye kravene til hygiene og infeksjonsbeskyttelse i vaksinasjonssentre

  Pandemitider som den nåværende koronapandemien krever eksepsjonelt fleksible tiltak og tekniske løsninger for å begrense spredningen av Covid-19-patogenet SARS-CoV-2. Risikoen for koronasmitte i stasjonære og mobile vaksinasjonssentre kan reduseres best mulig med TAC XT høyytelses luftrensere. Med sine variabelt kombinerbare utstyrsvarianter (overflatedesinfeksjon, oppvarming) muliggjør den mobile...

  Ytterligere informasjon
 • Smittevern for kontorer og offentlige fasiliteter

  Det føderale arbeids- og sosialdepartementet (BMAS) etterlyser flere hjemmekontorer i kampen mot koronapandemien. Men dette er ikke mulig i mange bedrifter av driftsmessige årsaker. "Nesten 60 prosent av de ansatte i Tyskland kan ikke jobbe hjemmefra", sier Marcel Fratzscher, president for det tyske instituttet for økonomisk forskning (DIW). For å beskytte de ansatte, som for det meste jobber på...

  Ytterligere informasjon
 • Smittevern for domstoler, administrasjoner og plenumssaler

  Hva gjør kontorer, myndigheter, domstoler eller administrasjoner for å forbli handlekraftige i den nåværende koronapandemien? Hvilke tekniske smittevernløsninger brukes, og hvordan, for å fortsette offisiell virksomhet, møter og forhandlinger i rettssaler og forsamlingslokaler? Vårt eksempel på beste praksis for domstoler, rettslige myndigheter og kommuner gir informasjon om hvordan ansatte og...

  Ytterligere informasjon
 • Bakteriefri inneluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har satt spesielt restauratører i spissen for et eksistensielt veiskille. Reservene smelter, tiden presser, og sammen med håpet om suksessive avslappingstiltak kommer spørsmålet om effektive hygienekonsepter for å beskytte ansatte og gjester. En viktig hygienekomponent for å beskytte mot aerogene infeksjoner er å holde romluften fri for virus gjennom effektiv luftrensing med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri romluft i medisinske praksiser

  Den som går til fastlegen i tider med influensa, mage-tarminfeksjon eller andre sammenlignbare infeksjonssykdommer, må vanligvis dele venterommet med snufsende, hostende eller til og med febersyke naboer. Å gå til tannlegen eller øyelegen deler også denne potensielle faren når en stor del av befolkningen er rammet av for eksempel en influensaepidemi. Dette er ikke en hyggelig situasjon, og som et...

  Ytterligere informasjon
 • Klimaanlegg, vifter? Nei! Luftrensere!

  Farlig halvviten, usannheter og anbefalinger om klimaanlegg og luftrensere sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og ikke bare i koronatiden. Klimaanlegg advares mot å være virusspriddere. Enkle vifter fremheves som beskyttelse mot smittsomme aerosoler i luften. Uansett om vinduet er åpent eller lukket. Hva er sant? Hva trenger vi å vite om klimaanlegg og vifter i forbindelse med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri inneluft i barnehager

  Smittsomme sykdommer er ikke uvanlig i barnehager, barnepass og lignende omsorgsinstitusjoner. I tillegg til de velkjente barnesykdommene som kusma, meslinger, røde hunder, vannkopper, kikhoste og ringorm, er også diarésykdommer og øvre luftveisinfeksjoner vanlige. Med koronaviruset SARS-CoV-2 har det dukket opp enda en smittsom sykdom som utgjør en enorm utfordring for spesielt lærere. For selv...

  Ytterligere informasjon
 • Støvfrie byggeplasser takket være luftrensere

  På byggeplasser er det mye støv. Særlig i sammenheng med løfting, pussing, saging og fresing, og fjerning av gammel murpuss eller gamle fliser. Som oftest bruker håndverkere støvmasker og må regne med omfattende rengjøringsarbeider. Det er mye mer effektivt og mye sunnere å bruke luftrensere som suger bort støvet før det legger seg på alle flater og i lungene.

  Ytterligere informasjon
 • Rengjøring av romlufttekniske anlegg

  Ren luft på arbeidsplassen og i institusjonsbygg er ikke bare lovpålagt – det er også en viktig faktor for daglig velvære. Regelmessig rengjøring av romlufttekniske anlegg sikrer at luften forblir ren. Bruk av egnede luftrensere med HEPA-filter sørger for at svevestøv filtreres ut i tråd med forskriftene.

  Ytterligere informasjon