Smittevern for domstoler, administrasjoner og forsamlingslokaler
 1. Bruksområder
 2. Luftrensing
 3. Smittevern for domstoler, administrasjoner og plenumssaler

Vitenskapelig anbefalt smittevern for domstoler, administrasjoner og plenumssaler

Høytytende luftrensere og skillevegger i akrylglass med aerosolbeskyttelseskant sikrer domstolers og administrasjoners evne til å handle i pandemitider.

Hva gjør kontorer, myndigheter, domstoler eller administrasjoner for å forbli i stand til å handle i den nåværende koronapandemien? Hvilke tekniske smittevernløsninger brukes, og hvordan, for å kunne fortsette offisiell virksomhet, møter og forhandlinger i rettssaler og forsamlingslokaler? Vårt eksempel på beste praksis for domstoler, rettslige myndigheter og kommuner informerer om hvordan ansatte og borgere best kan beskyttes mot infeksjon med Covid 19-patogenet.

Mens egnede luftrensere med høy ytelse som TAC V+ fra TAC-serien eller AirgoClean® One i AirgoClean® luftrenser-serien og i høytytende luftrensere integrert i romklimasystemer minimerer den indirekte smittefaren ved å kontaminere hele romluften med SARS-CoV-2-virus, nye typer akrylskillevegger med aerosolkantbeskyttelse mellom setene gir effektiv beskyttelse mot direkte smitteoverføring fra person til person gjennom dråper og aerosoler.

Vitenskapelig anbefalt smittevern for domstoler og rettssaler

Domstoler, rettslige myndigheter og administrasjoner må fortsatt være i stand til å handle på grunn av deres fremtredende posisjon i den nåværende koronapandemien. Innbyggerne forventer med rette at for eksempel livsoppholdsytelser, søknader eller tillatelsesprosedyrer blir behandlet. På samme måte må tilgangen til rettsvesenet og håndhevelsen av rettskrav garanteres for alle borgere, noe som innebærer store utfordringer for straffeprosessloven. For å sikre at rettssaker ikke "faller gjennom sprekkene" og at rettssaker kan gjennomføres på en i stor grad smittesikker måte, er rettslige myndigheter avhengige av tekniske smittevernløsninger fra Trotec for å beskytte rettssaksdeltakere, ansatte og besøkende mot smitte med Covid-19-patogenet SARS-CoV-2.

En talsmann for disse tekniske løsningene i kampen mot koronapandemien er den verdenskjente aerosoleksperten Prof. Dr. Christian Kähler. Forskeren har forsket på generering, spredning og fordampning av aerosolpartikler i rommet i mer enn 25 år ved University of the Federal Armed Forces i München. På vegne av Trotec har Prof. Kähler undersøkt et synkronisert beskyttelseskonsept for rettslige myndigheter og domstoler, som kan brukes til å beskytte rettssaker og administrativt personale i lukkede innendørsrom svært pålitelig mot infeksjon med koronaviruset. Resultatene av studien bekrefter at den kombinerte bruken av TAC høyeffektive luftrensere og nye akrylskillevegger med aerosolkantbeskyttelse i stor grad reduserer risikoen for smitte i rettssaler og høringssaler.

Beskyttelseskonseptet for domstoler og rettssaler er basert på fire viktige elementer:

1. Skillevegger med aerosolbeskyttende kant for å skille pustesonene
Aktorer, dommere, forsvarsadvokater, vitner, jurymedlemmer og selvfølgelig tiltalte - under en rettssak er det et stort antall mennesker til stede i rettssalen selv med skjerpede koronatiltak for å redusere kontakt. Gjennomsiktige beskyttelsesvegger mellom setene til disse personene som sitter overfor eller ved siden av hverandre, forhindrer at partene blir smittet med Covid 19-patogenet over korte avstander ved å puste, snakke, hoste eller nyse via frigjorte dråper eller aerosolpartikler. De krystallklare skilleveggene med aerosolbeskyttelseskant gir pålitelig spyttbeskyttelse mot større dråper og forhindrer også at utåndede aerosoler overvinner skilleveggen og strømmer direkte til nabosetet.

2. Luftrensere med høy ytelse reduserer virusbelastningen i romluften til nesten null

Vitenskapen er enstemmig: de viktigste bærerne av Covid 19-patogenet er virusbelastede aerosolpartikler i romluften, som kommer inn i kroppen gjennom pusten. Disse ørsmå mikropartiklene (0,1 - 5 mikrometer) elimineres ved å bruke egnede luftrensere med høy ytelse, for eksempel en TAC V+ fra TAC-serien eller en AirgoClean® One luftrenser pålitelig (99,995 %) fra romluften. Trotec-luftrensere filtrerer romluften med en konstant høy luft- og filtreringsytelse og minimerer dermed den indirekte smittefaren, ettersom den luftbårne virusbelastningen holdes på et permanent lavt nivå. Massiv sjokkventilasjon er ikke lenger nødvendig. Følgelig forblir det jevnt varmt i møterommene, og ventilasjon er bare nødvendig på grunn av for høye CO2-nivåer, noe som kan føre til for tidlig utmattelse under møter som varer i flere timer og svekke konsentrasjonsevnen. Ventilasjon kan finne sted i pauser i møter for å bytte ut den gamle romluften med frisk luft.

3. Medisinske masker for sikker bevegelse i bygningen
Medisinske ansiktsmasker eller FFP2/N95/KN95-masker bør brukes i alle områder av bygningen som ikke filtreres av romluftrensere der ansatte, ansatte og borgere beveger seg fritt. Partikkelmålinger med lasermålingsteknologi viser at medisinske masker gir mye høyere beskyttelse mot dråper og aerosolpartikler sammenlignet med såkalte samfunnsmasker, da disse filtreres mer pålitelig ut av luftstrømmen av det spesielle maskematerialet med filterfleece.

4. CO2trafikklys for kontrollert ventilasjonsatferd
Spesielt under lengre økter er "frisk luft" nødvendig i tillegg til en restitusjonspause for å forhindre symptomer på tretthet og nedsatt konsentrasjonsevne på grunn av for høye CO2-nivåer. I tillegg er CO2-innholdet i inneluften en god indikator på høye aerosolkonsentrasjoner og dermed en velprøvd metode for å vurdere infeksjonsrisikoen. Med den praktiske luftkvalitetsmonitoren BQ30 har du alltid oversikt over CO2-konsentrasjonen i inneluften. Om nødvendig kan inneluftkvaliteten forbedres ved å tilføre uteluft.

Funksjonsprinsipp for sikkerhetsbarrieren i akrylglass med aerosolbeskyttelseskant hele veien rundt

Den omsluttende aerosolbeskyttelseskanten på beskyttelsesveggen i akrylglass fra Trotec sørger for at aerosolpartikkelstrømmen virvler rundt kanten. Dermed forblir aerosolpartiklene lenger i området til den smittede personen og blandes med luften før de fortynnes og skilles ut av romluftrenseren. Med en beskyttelsesvegg UTEN kant flyter aerosolpartiklene som treffer akrylglasspanelet uhindret utover kanten av panelet. Dermed kan de potensielt smittsomme aerosolpartiklene spres direkte til den nærliggende arbeidsplassen.

TAC V+ luftrenser fra Trotec: Vitenskapelig bevist effektivitet mot Covid-19

TAC V+ er verdens første mobile romluftrenser på markedet som er eksplisitt utviklet for å filtrere ut virusholdige aerosolpartikler innendørs! For dette formålet sikrer TAC V+ luftrenser en rask og svært effektiv reduksjon av virus fra romluften og nøytraliserer dermed effektivt den aerogene koronasmittefaren direkte på installasjonsstedet.

Den ble utviklet spesielt med tanke på de spesifikke kravene til mellomstore og store rom som skoleklasser, kontorer eller kantiner. Derfor garanterer denne mobile tralledesignen store luftmengder i kombinasjon med høy fleksibilitet i bruk. Sett opp, flytt, juster - alt på kortest mulig tid, alltid akkurat der TAC er nødvendig.

Fig. 1a: Konvensjonell sitteplassering i en høringssal. Tilhørerne sitter for tett, og alle i rommet er ikke beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Konvensjonell sitteplassering i en høringssal
Fig. 1b: Anbefalt i beskyttelseskonseptet: Publikum sitter lenger fra hverandre. Personene i rommet er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Personene i rommet er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.

Implementering av hygienekonseptet i møte- og forhandlingsrom.

Minsteavstandene som er definert i koronabeskyttelsesforordningen, må overholdes for å oppnå best mulig beskyttelse mot SARS-CoV-2-infeksjon. Den tilgjengelige plassen må utnyttes optimalt og avstandene og publikumsplassene tilpasses deretter. Hvis minimumskravene til avstand og belegg ikke kan oppfylles, krever gjeldende regler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen minst bruk av medisinske ansiktsmasker.

Arrangement av akrylpartisjoner i møterommene

Skilleveggene med en beskyttende kant rundt er installert mellom deltakerne i forhandlingene som sitter rett ved siden av hverandre eller overfor hverandre (fig. 1b).

Posisjonering av TAC eller AirgoClean One høyytelses luftrenser

Romluftrenseren kan plasseres hvor som helst i rommet i møterom på opptil 80 m². For større haller må antall luftrensere tilpasses romvolumet som skal filtreres. På grunn av den lave støyutviklingen forstyrrer Trotec luftrensere for virusfiltrering ikke møter eller forhandlinger. Volumstrømmen til romluftrenseren må være minst 6 ganger romvolumet. Om nødvendig eller under pauser i forhandlingene kan volumstrømmen til enheten settes til maksimal effekt i en kort periode. I tillegg anbefales kortvarig ventilasjon for å redusere CO2-konsentrasjonen i rommet. Dette påvirker ikke luftrenserens filterytelse.

Fig. 2a: Typisk konferansebordarrangement som ikke anbefales i pandemitider.
Ikke-anbefalt bordarrangement i konferanserommet
Fig. 2b: Plassering av luftrensere og beskyttelsesvegger anbefalt i beskyttelseskonseptet for et U-formet bordarrangement.
Plassering av luftrensere og beskyttelsesvegger anbefalt i beskyttelseskonseptet for et U-formet bordarrangement.

Installasjon i møterom i administrasjonen

For møter i råd og arbeidsutvalg, distriktsråd og andre organer i konferanse- og møterom anbefales et U-formet arrangement av bord (se fig. 2b).

gjennomsiktige beskyttelsesvegger med en kant rundt må monteres mellom hvert sete for å minimere den direkte smitterisikoen. Luftrenseren bør plasseres i midten av bordformasjonen for å sikre optimal beskyttelse mot indirekte smitte. For å forbedre inneluften bør CO2-konsentrasjonen overvåkes permanent med en partikkelmonitor BQ30 for å tilføre uteluft ved behov. Massiv ventilasjon med kraftig temperaturfall er ikke nødvendig, ettersom virusene fjernes av luftrenseren.

FFP2/3-masker må brukes på alle ruter gjennom bygningen, da disse lokalene ikke kan sikres på annen måte. Enkle munn-nese-deksler og kirurgiske masker gir ikke tilstrekkelig beskyttelse mot aerosoler.

Fig. 3a: Konvensjonell bordplassering på kontoret. Skrivebordene er for smale, og de ansatte er ikke beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Konvensjonell bordoppstilling på kontoret. Bordene står for tett sammen, og de ansatte er ikke beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Fig. 3c: Konvensjonelle veggmonterte kontorpulter. De ansatte sitter for tett på rekke og rad og er ikke beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Konvensjonelle veggmonterte kontorpulter.
Bordarrangement anbefalt i beskyttelseskonseptet. Skrivebordene står lenger fra hverandre, og de ansatte er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Veggarrangement av pultene som anbefales i beskyttelseskonseptet. De ansatte er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Fig. 3b: Bordarrangement anbefalt i beskyttelseskonseptet. Bordene står lenger fra hverandre, og de ansatte er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.

Implementering av hygienekonseptet i kontorer og på kontorarbeidsplasser

Når du ordner arbeidsplasser, bør minimumsavstandene overholdes for å oppnå best mulig beskyttelse mot SARS-CoV-2-infeksjon. Den tilgjengelige plassen må brukes optimalt, og avstandene og trafikkrutene må tilpasses deretter. Hvis rommene brukes av flere personer samtidig, må det være ti kvadratmeter tilgjengelig per person. Hvis minimumsavstandene og beleggskravene ikke kan oppfylles, fastsetter gjeldende arbeidsmiljøforskrifter at minst medisinske ansiktsmasker må brukes.

Arrangement av akrylpartisjoner mellom arbeidere

Skilleveggene med en beskyttende kant rundt er installert mellom arbeidstakere som sitter ved siden av hverandre eller overfor hverandre (fig. 3b/3d).

Posisjonering av TAC eller AirgoClean One luftrenser med høy ytelse

Luftrenseren kan plasseres hvor som helst i rom på opptil 80 m². For større rom må antall luftrensere tilpasses romvolumet som skal filtreres. På grunn av deres bare små dimensjoner og fotavtrykk, påvirker de ikke

Fig. 4a: Ikke-anbefalt arrangement av 4-bord i spiseområdet (f.eks. kantine).
Ikke anbefalt plassering av 4-bord i spiseområdet (f.eks. kantine).
Fig. 4b: Bordarrangement for spiseområder anbefalt i beskyttelseskonseptet. Personene er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Bordarrangement for spiseområder anbefalt i beskyttelseskonseptet. Personer er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.

Implementering av hygienekonseptet i bedriftens kantine

Om mulig bør små individuelle bord unngås i lunsjserveringen (fig. 4a). I stedet anbefales et bordarrangement med tilstrekkelig avstand mellom personene som sitter overfor hverandre. (Fig 4b).

Arrangement av akrylpartisjoner mellom personer

Transparente beskyttelsesvegger med en omløpende aerosolbeskyttelseskant må monteres mellom spisegjestene. Alternativt kan en bordrekke plasseres mot en vegg.

Posisjonering av TAC eller AirgoClean One høyytelses luftrenser

Høytytende luftrensere er nødvendig for å redusere den indirekte risikoen for infeksjon. Avhengig av rommets situasjon og størrelse anbefales bruk av flere enheter for å sikre minst 6 ganger romluftsirkulasjon per time med høyeffektiv HEPA-luftrensing i hele serveringsområdet. Personell som arbeider i serveringsområdet må også beskyttes av skillevegger med en aerosolbeskyttende kant. Personalet ved serveringsdisken må også bruke FFP2/3-masker for å gi best mulig beskyttelse for seg selv og personale

BQ30 Luftqualitätsmonitor

Regelmessig ventilasjon og CO2-trafikklys

I tillegg til permanent luftrensing er alle ansatte pålagt å åpne vinduene i kontorlokalene for sjokkventilasjon når CO2-verdien overstiger 1000 ppm. Ved å bruke romluftrensere er dette ikke absolutt nødvendig for å redusere aerosolkonsentrasjonene. Dette forhindrer imidlertid også for høye CO2-nivåer i romluften, noe som kan føre til nedsatt velvære og konsentrasjonsevne. CO2-innholdet overvåkes etter behov (avhengig av antall ansatte i rommet) med luftkvalitetsmonitor BQ30.

Infektionsschutz für Büros und Büroarbeitsplätze

All informasjon i "Guide to protective walls for schools, offices and administration".

Vår "Guidebook Protective Walls for Authorities, Schools, Offices and Administration", tilgjengelig som PDF, gir deg omfattende informasjon om hvordan et trygt hygienekonsept kan implementeres relativt enkelt i myndigheter, skoler, rettsbygninger og møterom. Veiledningen inneholder en "how-to" for implementering av hygienekonseptet anbefalt av professor Christian Kähler for opphold i lukkede rom, vitenskapelig dokumenterte fakta om infeksjonsrisiko i innendørs rom, samt tekniske løsninger for å redusere infeksjonsrisikoen på kontorarbeidsplasser til et minimum. Last ned PDF-filen direkte her:

 

Direkt zum Ratgeber Schutzwände für Schulen, Büros und Gewerbe

Domstolene i pandemien?

Egnede hygienekonsepter gjør domstolene og myndighetene i stand til å handle!

"Vi må sikre at domstolene og myndighetene er i stand til å handle når smitten øker.

"Det er viktig at vi sikrer domstolers og myndigheters evne til å jobbe selv om antall infeksjoner øker", sier Ulrich Wessels, president for Federal Bar Association (BRAK). "Vi forventer derfor at rettspolitikken på føderalt og statlig nivå forbedrer domstolenes tekniske utstyr og utvikler landsdekkende hygienekonsepter for rettsvesenet"

Finn ut her hvordan et passende hygienekonsept for domstoler og myndigheter kan implementeres og hvilke tekniske tiltak som er nødvendige for å redusere risikoen for infeksjon i høringer.

Finn ut her om et vitenskapelig beskyttelseskonsept for domstoler, administrasjoner og plenumssaler som forbedrer sikkerheten mot smitte.

Beskyttelseskonseptet er i samsvar med SARS-CoV-2 standarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen:

Les her et utdrag fra arbeids- og sikkerhetsstandardene til det føderale arbeids- og sosialdepartementet:

Spesielle tekniske tiltak

1. Utforming av arbeidsplassen
Arbeidstakerne skal holde tilstrekkelig avstand (minst 1,5 m) til andre personer. Dersom dette ikke er mulig selv ved hjelp av arbeidsorganisatoriske tiltak, må det treffes alternative vernetiltak. Gjennomsiktige skillevegger skal installeres når det er offentlig trafikk, og om mulig også for å skille arbeidsplasser med ellers ikke gitt beskyttelsesavstand.

Beskyttelseskonseptet er heller ikke i strid med arbeidsmiljølovens regler om romtemperatur, slik tilfellet for eksempel er med sjokkventilasjon, siden temperaturen i klasserommet ikke synker under 19 °C når det brukes luftrensere.

Kjøp

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 800 x 69 x 500 vis i Trotecs nettbutikk

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 800 x 69 x 500

Du sparer: 1.002,50 Kr

1.062,44 Kr 59,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant MEDIUM 1007 x 69 x 688 vis i Trotecs nettbutikk

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant MEDIUM 1007 x 69 x 688

Du sparer: 1.125,00 Kr

1.249,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Kontorbeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant 1158 x 69 x 688 vis i Trotecs nettbutikk

Kontorbeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant 1158 x 69 x 688

Du sparer: 1.000,00 Kr

1.124,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 595 x 250 X 750 vis i Trotecs nettbutikk

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 595 x 250 X 750

Du sparer: 1.190,00 Kr

1.249,94 Kr 59,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Akryl glass benkeplate med aerosol beskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750 vis i Trotecs nettbutikk

Akryl glass benkeplate med aerosol beskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750

Du sparer: 1.275,00 Kr

1.374,94 Kr 99,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant STOR 995 x 250 x 750 vis i Trotecs nettbutikk

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant STOR 995 x 250 x 750

Du sparer: 1.125,00 Kr

1.249,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Bordskillevegg Liten

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.100
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 000
  Høyde (uten emballasje) [mm] 500
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 800
  Høyde (protective wall area) [mm] 500
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Middels bordpartisjon

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.105
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 200
  Høyde (uten emballasje) [mm] 688
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 1 007
  Høyde (protective wall area) [mm] 688
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 12

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Skillevegg for kontorbord

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.110
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 158
  Høyde (uten emballasje) [mm] 688
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 12

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate S

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.150
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 750
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate M

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.151
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 795
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate L

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.152
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 995
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Nedlastinger

Laster inn...

Videoer

 • Notarisering og sertifisering under koronapandemien

  Koronapandemien stiller notarer overfor helt nye utfordringer. Selv ved de høyeste forekomstene må notarkontoret holde åpent og være tilgjengelig, ettersom et stort antall offisielle notarielle handlinger har en systemkritisk betydning. "Eldre eller alvorlig syke mennesker kan for eksempel være avhengige av kortsiktig utarbeidelse og sertifisering av testamenter eller andre dødsdisposisjoner samt...

  Ytterligere informasjon
 • Terapiøkter under Corona-pandemien

  Restriksjonene i det daglige som utgangsbegrensninger, kontaktforbud, vedtatt hjemmekontor men også stengte skoler, barnehager og omsorgstilbud – alt dette har satt sitt preg på samfunnet. Mange voksne lider av angstlidelser, eksistensiell frykt og depresjon under pandemien. Men pandemien har også satt sitt preg på barn og unge. Evalueringen av flere studier viser at hyppigheten av psykiske...

  Ytterligere informasjon
 • H14-HEPA komplett løsning for å møte de høye kravene til hygiene og infeksjonsbeskyttelse i vaksinasjonssentre

  Pandemitider som den nåværende koronapandemien krever eksepsjonelt fleksible tiltak og tekniske løsninger for å begrense spredningen av Covid-19-patogenet SARS-CoV-2. Risikoen for koronasmitte i stasjonære og mobile vaksinasjonssentre kan reduseres best mulig med TAC XT høyytelses luftrensere. Med sine variabelt kombinerbare utstyrsvarianter (overflatedesinfeksjon, oppvarming) muliggjør den mobile...

  Ytterligere informasjon
 • Smittevern for kontorer og offentlige fasiliteter

  Det føderale arbeids- og sosialdepartementet (BMAS) etterlyser flere hjemmekontorer i kampen mot koronapandemien. Men dette er ikke mulig i mange bedrifter av driftsmessige årsaker. "Nesten 60 prosent av de ansatte i Tyskland kan ikke jobbe hjemmefra", sier Marcel Fratzscher, president for det tyske instituttet for økonomisk forskning (DIW). For å beskytte de ansatte, som for det meste jobber på...

  Ytterligere informasjon
 • Infeksjonsbeskyttelse i skoler og utdanningsinstitusjoner

  Som et resultat kan smittsomme sykdommer som Covid-19 spre seg spesielt lett i klasserom. Mens egnede luftrensere med høy ytelse og klimaanlegg minimerer den luftbårne risikoen for smitte av koronaviruset SARS CoV-2, muliggjør skilleveggene i akrylglass med aerosolbeskyttelse ved pultene kombinert beskyttelse mot flygende dråper og aerosoler.

  Ytterligere informasjon
 • Bakteriefri inneluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har satt spesielt restauratører i spissen for et eksistensielt veiskille. Reservene smelter, tiden presser, og sammen med håpet om suksessive avslappingstiltak kommer spørsmålet om effektive hygienekonsepter for å beskytte ansatte og gjester. En viktig hygienekomponent for å beskytte mot aerogene infeksjoner er å holde romluften fri for virus gjennom effektiv luftrensing med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri romluft i medisinske praksiser

  Den som går til fastlegen i tider med influensa, mage-tarminfeksjon eller andre sammenlignbare infeksjonssykdommer, må vanligvis dele venterommet med snufsende, hostende eller til og med febersyke naboer. Å gå til tannlegen eller øyelegen deler også denne potensielle faren når en stor del av befolkningen er rammet av for eksempel en influensaepidemi. Dette er ikke en hyggelig situasjon, og som et...

  Ytterligere informasjon
 • Klimaanlegg, vifter? Nei! Luftrensere!

  Farlig halvviten, usannheter og anbefalinger om klimaanlegg og luftrensere sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og ikke bare i koronatiden. Klimaanlegg advares mot å være virusspriddere. Enkle vifter fremheves som beskyttelse mot smittsomme aerosoler i luften. Uansett om vinduet er åpent eller lukket. Hva er sant? Hva trenger vi å vite om klimaanlegg og vifter i forbindelse med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri inneluft i barnehager

  Smittsomme sykdommer er ikke uvanlig i barnehager, barnepass og lignende omsorgsinstitusjoner. I tillegg til de velkjente barnesykdommene som kusma, meslinger, røde hunder, vannkopper, kikhoste og ringorm, er også diarésykdommer og øvre luftveisinfeksjoner vanlige. Med koronaviruset SARS-CoV-2 har det dukket opp enda en smittsom sykdom som utgjør en enorm utfordring for spesielt lærere. For selv...

  Ytterligere informasjon
 • Støvfrie byggeplasser takket være luftrensere

  På byggeplasser er det mye støv. Særlig i sammenheng med løfting, pussing, saging og fresing, og fjerning av gammel murpuss eller gamle fliser. Som oftest bruker håndverkere støvmasker og må regne med omfattende rengjøringsarbeider. Det er mye mer effektivt og mye sunnere å bruke luftrensere som suger bort støvet før det legger seg på alle flater og i lungene.

  Ytterligere informasjon
 • Rengjøring av romlufttekniske anlegg

  Ren luft på arbeidsplassen og i institusjonsbygg er ikke bare lovpålagt – det er også en viktig faktor for daglig velvære. Regelmessig rengjøring av romlufttekniske anlegg sikrer at luften forblir ren. Bruk av egnede luftrensere med HEPA-filter sørger for at svevestøv filtreres ut i tråd med forskriftene.

  Ytterligere informasjon