Smittevernkonsept for kontorer
 1. Bruksområder
 2. Luftrensing
 3. Smittevern for kontorer og offentlige fasiliteter

Vitenskapelig anbefalt smittevern for kontorer og offentlige fasiliteter

Ingen hjemmekontor mulig i din bedrift? Skillevegger i akrylglass med aerosolbeskyttende kant og høytytende luftrenser hindrer virus og dråper i å fly rundt i bedriften.

Det føderale arbeids- og sosialdepartementet (BMAS) oppfordrer flere hjemmekontorer til å engasjere seg i kampen mot koronapandemien. I mange bedrifter er dette imidlertid ikke mulig på grunn av driftsmessige årsaker. "Nesten 60 % av arbeidstakerne i Tyskland kan ikke jobbe hjemmefra", sier Marcel Fratzscher, president for det tyske instituttet for økonomisk forskning (DIW). For å beskytte ansatte, hvorav de fleste jobber på kontor, best mulig mot smitte med patogenet Covid 19, anbefaler BMAS imidlertid bruk av tekniske løsninger for infeksjonsbeskyttelse.

Når luftrensere med høy ytelse, som f.eks. TAC V+. TAC-serien eller f.eks. AirgoClean® One-serien. AirgoClean® Series luftrensere, så vel som i høytytende luftrensere integrert i ventilasjonssystemer. For å minimere den indirekte smitterisikoen gjennom kontaminering av hele romluften med SARS-CoV-2-virus, er de nye luftrenserne integrert i ventilasjonsanlegg. akrylskillevegger med aerosolkantbeskyttelse ved bordene gir effektiv beskyttelse mot direkte smitteoverføring fra person til person via dråper og aerosoler.

Vitenskapelig anbefalt infeksjonskontroll for kontorarbeidsplasser i pandemitider

Obligatorisk hjemmekontor vil "utvilsomt" komme til kort når det gjelder samarbeid mellom partene i arbeidslivet når det gjelder effektivitet, advarer ledende representanter for næringslivet. I mange sektorer av økonomien er det allerede gjort store anstrengelser i noen tid av bedrifter og ansatte for å beskytte arbeidstakere på arbeidsplassen så godt som mulig mot risikoen for infeksjon med Covid 19-patogenet SARS-CoV-2. Tekniske smittevernløsninger tekniske smittevernløsninger, hvis effektivitet er vitenskapelig bevist, brukes. En talsmann for tekniske løsninger i kampen mot koronapandemien er professor Christian Kähler. Den verdenskjente forskeren har forsket på generering, spredning og fordampning av aerosolpartikler i verdensrommet ved University of the Federal Armed Forces i München i mer enn 25 år. På vegne av Trotec har professor Kähler undersøkt et synkronisert beskyttelseskonsept for kontorarbeidsplasser og skoler som personer i lukkede innendørsrom kan beskyttes svært pålitelig mot smitte med koronaviruset. Studieresultatene bekrefter at den kombinerte bruken av TAC høyeffektive luftrensere og nye akrylskillevegger med aerosolkantbeskyttelse

Beskyttelseskonseptet for kontorarbeidsplasser er basert på fire grunnleggende elementer:

1. Skillevegger med aerosolbeskyttende kant for å skille pustesoner
Transparente beskyttelsesvegger mellom arbeidsplassene til personer som sitter overfor eller ved siden av hverandre, forhindrer at ansatte blir smittet med Covid 19-patogenet over korte avstander ved å puste, snakke, hoste eller nyse via frigjorte dråper eller aerosolpartikler. De krystallklare skilleveggene med aerosolbeskyttende kant gir pålitelig spyttbeskyttelse mot større dråper og forhindrer også at aerosoler som pustes ut på arbeidsplassen, overvinner skilleveggen og strømmer direkte til naboarbeidsplassen.

2. Høytytende luftrensere sikrer virusfri arbeids- og innåndingsluft
Virulente aerosolpartikler i inneluft regnes som den viktigste bæreren av SARS CoV-2-viruset. Disse små partiklene (0,1 - 5 mikron) fjernes pålitelig (99,995 %) fra inneluften på kortest mulig tid ved å bruke en høytytende luftrenser i TAC-serien eller AirgoClean® One. Luftrenseren filtrerer romluften og minimerer den indirekte smitterisikoen, ettersom virusbelastningen i rommet holdes på et konstant lavt nivå. Massiv sjokkventilasjon er ikke lenger nødvendig. Følgelig forblir det jevnt varmt i kontorrommene, og ventilasjon er bare nødvendig på grunn av for høye CO2-nivåer, noe som kan føre til for tidlig utmattelse hos ansatte og svekke konsentrasjonsevnen. Ventilasjon kan begrenses til pauser for å erstatte den gamle romluften med frisk luft.

3. Medisinske masker for sikker bevegelse i bygningen
FFP2/ N95/KN95-masker eller medisinske ansiktsmasker skal brukes i alle områder av bedriften der arbeidstakere beveger seg fritt. Sammenlignet med såkalte samfunnsmasker sikrer FFP2 / N95 / KN95-masker et mye høyere beskyttelsesnivå, ettersom dråper og aerosolpartikler filtreres pålitelig ut av luftstrømmen av maskematerialet.

4. CO2trafikklys for kontrollert ventilasjonsatferd
Et høyt CO2-innhold svekker velvære og konsentrasjonsevne. CO2-konsentrasjonen i rommet kan også fungere som en indikator på en høy aerosolkonsentrasjon. Med den praktiske luftkvalitetsmonitoren BQ30 kan du holde et pålitelig øye med CO2-konsentrasjonen i romluften. På denne måten kan du forbedre inneklimaet ved å tilføre uteluft om nødvendig.

Funksjonsprinsipp for sikkerhetsbarrieren i akrylglass med aerosolbeskyttelseskant hele veien rundt

Den omsluttende aerosolbeskyttelseskanten på beskyttelsesveggen i akrylglass fra Trotec sørger for at aerosolpartikkelstrømmen virvler rundt kanten. Dermed forblir aerosolpartiklene lenger i området til den smittede personen og blandes med luften før de fortynnes og skilles ut av romluftrenseren. Med en beskyttelsesvegg UTEN kant flyter aerosolpartiklene som treffer akrylglasspanelet uhindret utover kanten av panelet. Dermed kan de potensielt smittsomme aerosolpartiklene spres direkte til den nærliggende arbeidsplassen.

TAC V+ luftrenser fra Trotec: Vitenskapelig bevist effektivitet mot Covid-19

TAC V+ er verdens første mobile romluftrenser på markedet som er eksplisitt utviklet for å filtrere ut virusholdige aerosolpartikler innendørs! For dette formålet sikrer TAC V+ luftrenser en rask og svært effektiv reduksjon av virus fra romluften og nøytraliserer dermed effektivt den aerogene koronasmittefaren direkte på installasjonsstedet.

Den ble utviklet med tanke på de spesifikke kravene til mellomstore og store rom som skoleklasser, kontorer eller kantiner. Derfor sikrer denne mobile tralledesignen store luftmengder i kombinasjon med høy fleksibilitet i bruk. Sett opp, flytt, juster - alt på kortest mulig tid, alltid akkurat der TAC er nødvendig.

Fig. 1a: Konvensjonell bordplassering på kontoret. Skrivebordene er for smale, og de ansatte er ikke beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Konvensjonell bordoppstilling på kontoret. Bordene står for tett sammen, og de ansatte er ikke beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Fig. 1c: Konvensjonelle veggmonterte kontorpulter. De ansatte sitter for tett på rekke og rad og er ikke beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Konvensjonelle veggmonterte kontorpulter.
Fig. 1b: Bordarrangement anbefalt i beskyttelseskonseptet. Bordene er plassert lenger fra hverandre, og de ansatte er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Vegginstallasjon av pultene anbefales i beskyttelseskonseptet. De ansatte er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Fig. 1d: Veggarrangement av pultene anbefalt i beskyttelseskonseptet. De ansatte er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Veggarrangement av pultene som anbefales i beskyttelseskonseptet. De ansatte er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.

Gjennomføring av hygienekonseptet på kontorer og kontorarbeidsplasser.

Ved tilrettelegging av arbeidsplasser bør minimumsavstandene overholdes for å oppnå best mulig beskyttelse mot SARS-CoV-2-infeksjon. Den tilgjengelige plassen må utnyttes optimalt, og avstandene og trafikkrutene må tilpasses deretter. Hvis rommene brukes av flere personer samtidig, må det være ti kvadratmeter tilgjengelig per person. Hvis minimumsavstandene og belegningsforskriftene ikke kan overholdes, fastsetter gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter at det i det minste må brukes medisinske ansiktsmasker.

Arrangering av akrylskillevegger mellom arbeidstakere

Skilleveggene med en omsluttende beskyttelseskant er installert mellom arbeidere som sitter ved siden av hverandre eller overfor hverandre (fig. 1b).

Plassering av TAC eller AirgoClean® One luftrenser med høy ytelse

Luftrenseren kan plasseres hvor som helst i rom på opptil 80 m². For større rom må antall luftrensere tilpasses romvolumet som skal filtreres. Trotec-luftrensere for virusfiltrering forstyrrer ikke forretningsdriften på grunn av sine små dimensjoner og plassbehov. Romluftrenserens volumstrøm må tilsvare minst 6 ganger romvolumet. Ved behov eller etter stengetid kan apparatets volumstrøm stilles inn på maksimal effekt i en kort periode. I tillegg anbefales kortvarig ventilasjon for å redusere CO2-konsentrasjonen i rommet. Alternativt kan rommet ventileres i arbeidspauser. Dette påvirker ikke luftrenserens filterytelse.

Fig. 2a: Ikke anbefalt plassering av 4-bord i spiseområdet (f.eks. kantine).
Ikke anbefalt plassering av 4-bord i spiseområdet (f.eks. kantine).
Figur 2b: Panelarrangement for spiseområder anbefalt i beskyttelseskonseptet. Personene er beskyttet av beskyttelsesvegger og luftrensere.
Panelarrangement for spiseområder anbefalt i beskyttelseskonseptet. Personer beskyttes av beskyttelsesvegger og luftrensere.

Implementeringen av hygienekonseptet i bedriftskantinen

Små enkeltbord bør om mulig unngås ved lunsjservering (fig. 2a). I stedet anbefales et bordarrangement med tilstrekkelig avstand mellom personene som sitter overfor hverandre (fig. 2b).

Plassering av skillevegger av akrylglass mellom personer

Gjennomsiktige beskyttelsesvegger med en aerosolbeskyttende kant hele veien rundt må monteres mellom spisegjestene. Alternativt kan en bordrekke plasseres mot en vegg.

Plassering av TAC- eller AirgoClean® One-luftrenser med høy ytelse

Luftrensere med høy ytelse er nødvendig for å redusere den indirekte infeksjonsrisikoen. Avhengig av rommets situasjon og størrelse anbefales det å bruke flere enheter for å sikre minst 6 ganger romluftsirkulasjon per time med svært effektiv HEPA-luftrensing i hele serveringsområdet. Personell som arbeider i serveringsområdet må også beskyttes av skillevegger med en aerosolbeskyttende kant. Personalet ved serveringsdisken må også bruke FFP2/3-masker for å gi best mulig beskyttelse for seg selv og personalet.

Fig. 3a: Typisk konferansebordarrangement som ikke lenger anbefales i pandemitider.
Ikke-anbefalt bordoppsett i konferanserommet
Fig. 3b: Plassering av luftrensere og beskyttelsesvegger anbefalt i beskyttelseskonseptet for et U-formet bordarrangement.
Plassering av luftrensere og beskyttelsesvegger anbefalt i beskyttelseskonseptet for et U-formet bordarrangement.

Installasjon i konferanse- og møterom

I konferanse- og møterom anbefales en U-formet oppstilling av bordene (se fig. 2).

Gjennomsiktige beskyttelsesvegger med en omkransende kant må installeres mellom hvert sete for å minimere den direkte smittefaren. Luftrenseren bør plasseres i midten av bordformasjonen for å sikre optimal beskyttelse mot indirekte smitte. For å forbedre romluften bør CO2-konsentrasjonen overvåkes permanent med en BQ30 partikkelmåler, slik at uteluft kan tilføres om nødvendig. Massiv ventilasjon med sterk reduksjon i temperaturen er ikke nødvendig, da virusene fjernes av luftrenseren.

FFP2/3-masker må brukes på alle ruter gjennom selskapet, da disse lokalene ikke kan sikres på annen måte. Enkle munn-nese-deksler og kirurgiske masker gir ikke tilstrekkelig beskyttelse mot aerosoler.

Acrylglas-Thekenaufsatz mit umlaufender Aerosol-Schutzkante
Acrylglas-Thekenaufsatz mit umlaufender Aerosol-Schutzkante
Benkeplate i akryl med aerosolbeskyttende kant hele veien rundt

Sikker kundekontakt i resepsjonsområdet:
Bordplate i akryl med aerosolbeskyttende kant hele veien rundt.

Infeksjonsrisikoen er spesielt høy i resepsjonsområdet i bedriften din. Det er her kunder, leverandører og besøkende blir møtt og dokumenter, vareforsendelser eller informasjon utveksles. Direkte kontakt med et stort antall mennesker er derfor uunngåelig. Den visuelt attraktive benkeplaten med aerosolkant hele veien rundt anbefales spesielt for disse situasjonene med økt smittefare. Den gjennomsiktige skilleveggen gir best mulig beskyttelse mot flygende dråper og aerosoler for både besøkende og ansatte i resepsjonsområdet.

Ukomplisert installasjon, høy beskyttelse

Takket være den gjennomtenkte designen kan den behagelige, lette disken settes opp og flyttes på et blunk - helt uten monteringsarbeid. Det finnes ingen enklere og mer fleksibel måte å beskytte personalet i direkte kontakt med kundene på.

Diskdisplayet er tilgjengelig i tre standardstørrelser (andre størrelser på forespørsel):

 • SMALL (H: 750 x B: 595 mm)
 • MEDIUM (H: 750 x B: 795 mm)
 • STOR (H: 750 x B: 995 mm)

Den 26 cm brede og 12,5 cm høye gjennomgangen muliggjør ukomplisert utveksling av varer, penger eller dokumenter - samtidig som den gir et høyt beskyttelsesnivå mot større dråper og mindre aerosolpartikler.

BQ30 Luftqualitätsmonitor

Regelmessig ventilasjon og CO2 trafikklys

I tillegg til permanent luftrensing er alle ansatte pålagt å åpne vinduene i kontorlokalene for sjokkventilasjon når CO2-nivået overstiger 1000 ppm. Ved å bruke romluftrensere er dette ikke absolutt nødvendig for å redusere aerosolkonsentrasjonene. Dette forhindrer imidlertid også for høye CO2-nivåer i romluften, noe som kan føre til nedsatt velvære og konsentrasjonsevne. CO2-innholdet overvåkes etter behov (avhengig av antall ansatte i rommet) med luftkvalitetsmonitoren BQ30.

Infektionsschutz für Büros und Büroarbeitsplätze

All informasjon i "Guide to protective walls for schools, offices and businesses".

I "Guide to Protective Walls for Schools, Offices and Businesses", tilgjengelig som PDF, kan du selv se hvor relativt enkelt det er å implementere et trygt hygienekonsept i din bedrift. Veiledningen inneholder en "how-to" for implementering av hygienekonseptet anbefalt av professor Christian Kähler for opphold i lukkede rom, vitenskapelig dokumenterte fakta om infeksjonsrisiko i innendørs rom, samt tekniske løsninger for å redusere infeksjonsrisikoen på kontorarbeidsplasser til et minimum. Last ned PDF-filen direkte her:

Direkt zum Ratgeber Schutzwände für Schulen, Büros und Gewerbe
Direkte til det vitenskapelige beskyttelseskonseptet for kontorer

Ikke mulig med hjemmekontor?
Beskytt dine ansatte mot infeksjoner på kontoret!

Siden Corona er alt annerledes. Vi har ankommet en endret hverdag. Hjemmekontor er imidlertid ikke et alternativ for alle bedrifter eller avdelinger. Finnes det løsninger for å gjøre arbeidet på kontoret så infeksjonssikkert som mulig?

Finn ut her om et vitenskapelig beskyttelseskonsept for kontorer som forbedrer sikkerheten mot smitte.

Beskyttelseskonseptet er i samsvar med SARS-CoV-2-standardene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen:

Les et utdrag fra arbeids- og sikkerhetsstandardene til det føderale arbeids- og sosialdepartementet her:

Spesielle tekniske tiltak

1. utforming av arbeidsplassen
Ansatte skal holde tilstrekkelig avstand (minst 1,5 m) til andre personer. Hvis dette ikke er mulig selv ved hjelp av arbeidsorganisatoriske tiltak, må det iverksettes alternative beskyttelsestiltak. Gjennomsiktige skillevegger må installeres når det er offentlig trafikk, og om mulig også for å skille arbeidsplasser der det ellers ikke er noen beskyttelsesavstand.

Videre bryter ikke beskyttelseskonseptet med arbeidsmiljøreglene om romtemperatur, slik tilfellet er med for eksempel sjokkventilasjon, siden temperaturen i klasserommet ikke synker under 19 °C når luftrensere brukes.

Kjøp

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 800 x 69 x 500 vis i Trotecs nettbutikk

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 800 x 69 x 500

Du sparer: 1.002,50 Kr

1.062,44 Kr 59,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant MEDIUM 1007 x 69 x 688 vis i Trotecs nettbutikk

Skolebeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant MEDIUM 1007 x 69 x 688

Du sparer: 1.125,00 Kr

1.249,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Kontorbeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant 1158 x 69 x 688 vis i Trotecs nettbutikk

Kontorbeskyttelsesvegg laget av akrylglass med aerosolbeskyttelseskant 1158 x 69 x 688

Du sparer: 1.000,00 Kr

1.124,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 595 x 250 X 750 vis i Trotecs nettbutikk

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant LITEN 595 x 250 X 750

Du sparer: 1.190,00 Kr

1.249,94 Kr 59,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Akryl glass benkeplate med aerosol beskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750 vis i Trotecs nettbutikk

Akryl glass benkeplate med aerosol beskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750

Du sparer: 1.275,00 Kr

1.374,94 Kr 99,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant STOR 995 x 250 x 750 vis i Trotecs nettbutikk

Motfeste akrylglass med aerosolbeskyttelseskant STOR 995 x 250 x 750

Du sparer: 1.125,00 Kr

1.249,94 Kr 124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Bordskillevegg Liten

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.100
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 000
  Høyde (uten emballasje) [mm] 500
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 800
  Høyde (protective wall area) [mm] 500
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Middels bordpartisjon

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.105
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 200
  Høyde (uten emballasje) [mm] 688
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 1 007
  Høyde (protective wall area) [mm] 688
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 12

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Skillevegg for kontorbord

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.110
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 158
  Høyde (uten emballasje) [mm] 688
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 69
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 12

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate S

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.150
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 750
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate M

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.151
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 795
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Benkeplate L

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 4.311.000.152
Dimensjon
  Bredde (uten emballasje) [mm] 995
  Høyde (uten emballasje) [mm] 750
  Tiefe (uten emballasje) [mm] 250
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 11,5

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Nedlastinger

Laster inn...

Videoer

 • Notarisering og sertifisering under koronapandemien

  Koronapandemien stiller notarer overfor helt nye utfordringer. Selv ved de høyeste forekomstene må notarkontoret holde åpent og være tilgjengelig, ettersom et stort antall offisielle notarielle handlinger har en systemkritisk betydning. "Eldre eller alvorlig syke mennesker kan for eksempel være avhengige av kortsiktig utarbeidelse og sertifisering av testamenter eller andre dødsdisposisjoner samt...

  Ytterligere informasjon
 • Terapiøkter under Corona-pandemien

  Restriksjonene i det daglige som utgangsbegrensninger, kontaktforbud, vedtatt hjemmekontor men også stengte skoler, barnehager og omsorgstilbud – alt dette har satt sitt preg på samfunnet. Mange voksne lider av angstlidelser, eksistensiell frykt og depresjon under pandemien. Men pandemien har også satt sitt preg på barn og unge. Evalueringen av flere studier viser at hyppigheten av psykiske...

  Ytterligere informasjon
 • H14-HEPA komplett løsning for å møte de høye kravene til hygiene og infeksjonsbeskyttelse i vaksinasjonssentre

  Pandemitider som den nåværende koronapandemien krever eksepsjonelt fleksible tiltak og tekniske løsninger for å begrense spredningen av Covid-19-patogenet SARS-CoV-2. Risikoen for koronasmitte i stasjonære og mobile vaksinasjonssentre kan reduseres best mulig med TAC XT høyytelses luftrensere. Med sine variabelt kombinerbare utstyrsvarianter (overflatedesinfeksjon, oppvarming) muliggjør den mobile...

  Ytterligere informasjon
 • Infeksjonsbeskyttelse i skoler og utdanningsinstitusjoner

  Som et resultat kan smittsomme sykdommer som Covid-19 spre seg spesielt lett i klasserom. Mens egnede luftrensere med høy ytelse og klimaanlegg minimerer den luftbårne risikoen for smitte av koronaviruset SARS CoV-2, muliggjør skilleveggene i akrylglass med aerosolbeskyttelse ved pultene kombinert beskyttelse mot flygende dråper og aerosoler.

  Ytterligere informasjon
 • Smittevern for domstoler, administrasjoner og plenumssaler

  Hva gjør kontorer, myndigheter, domstoler eller administrasjoner for å forbli handlekraftige i den nåværende koronapandemien? Hvilke tekniske smittevernløsninger brukes, og hvordan, for å fortsette offisiell virksomhet, møter og forhandlinger i rettssaler og forsamlingslokaler? Vårt eksempel på beste praksis for domstoler, rettslige myndigheter og kommuner gir informasjon om hvordan ansatte og...

  Ytterligere informasjon
 • Bakteriefri inneluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har satt spesielt restauratører i spissen for et eksistensielt veiskille. Reservene smelter, tiden presser, og sammen med håpet om suksessive avslappingstiltak kommer spørsmålet om effektive hygienekonsepter for å beskytte ansatte og gjester. En viktig hygienekomponent for å beskytte mot aerogene infeksjoner er å holde romluften fri for virus gjennom effektiv luftrensing med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri romluft i medisinske praksiser

  Den som går til fastlegen i tider med influensa, mage-tarminfeksjon eller andre sammenlignbare infeksjonssykdommer, må vanligvis dele venterommet med snufsende, hostende eller til og med febersyke naboer. Å gå til tannlegen eller øyelegen deler også denne potensielle faren når en stor del av befolkningen er rammet av for eksempel en influensaepidemi. Dette er ikke en hyggelig situasjon, og som et...

  Ytterligere informasjon
 • Klimaanlegg, vifter? Nei! Luftrensere!

  Farlig halvviten, usannheter og anbefalinger om klimaanlegg og luftrensere sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og ikke bare i koronatiden. Klimaanlegg advares mot å være virusspriddere. Enkle vifter fremheves som beskyttelse mot smittsomme aerosoler i luften. Uansett om vinduet er åpent eller lukket. Hva er sant? Hva trenger vi å vite om klimaanlegg og vifter i forbindelse med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri inneluft i barnehager

  Smittsomme sykdommer er ikke uvanlig i barnehager, barnepass og lignende omsorgsinstitusjoner. I tillegg til de velkjente barnesykdommene som kusma, meslinger, røde hunder, vannkopper, kikhoste og ringorm, er også diarésykdommer og øvre luftveisinfeksjoner vanlige. Med koronaviruset SARS-CoV-2 har det dukket opp enda en smittsom sykdom som utgjør en enorm utfordring for spesielt lærere. For selv...

  Ytterligere informasjon
 • Støvfrie byggeplasser takket være luftrensere

  På byggeplasser er det mye støv. Særlig i sammenheng med løfting, pussing, saging og fresing, og fjerning av gammel murpuss eller gamle fliser. Som oftest bruker håndverkere støvmasker og må regne med omfattende rengjøringsarbeider. Det er mye mer effektivt og mye sunnere å bruke luftrensere som suger bort støvet før det legger seg på alle flater og i lungene.

  Ytterligere informasjon
 • Rengjøring av romlufttekniske anlegg

  Ren luft på arbeidsplassen og i institusjonsbygg er ikke bare lovpålagt – det er også en viktig faktor for daglig velvære. Regelmessig rengjøring av romlufttekniske anlegg sikrer at luften forblir ren. Bruk av egnede luftrensere med HEPA-filter sørger for at svevestøv filtreres ut i tråd med forskriftene.

  Ytterligere informasjon