Dette er den generelle tilbyderinformasjonen, anvisningene om avtaleinngåelsen og de generelle avtalevilkårene til TROTEC® GmbH for kjøpere som opptrer som firmaaktør eller selvstendig næringsdrivende.


Avtaleinngåelse med TROTEC® ved regulært kjøp.

TROTEC® tilbyr som tilbyder av dette tilbudet i nettbutikken de artiklene som er lagt ut som et uforpliktende tilbud til interesserte kjøpere, for avtaleinngåelse med de artiklene/tjenesteytelsene som tilbys. Den interesserte kjøperen kan legge de ønskede artiklene i den virtuelle handlekurven ved å klikke på den respektive knappen. Artiklene som havner i den virtuelle handlekurven kan til enhver tid hentes frem ved å klikke på symbolet for handlekurven. Deretter kan man se artiklene i visningen Handlekurv, endre antallet deres eller slette disse fra handlekurven. Systemet leder deg gjennom resten av trinnene i bestillingsprosessen med hjelp av anvisninger. Før bestillingen blir avsendt kan man til enhver tid endre innholdet i bestillingen, korrigere eller slette data. Følg her anvisningene for endring eller "Tilbake-knappen" i nettleseren. Først under det siste trinnet i bestillingsprosessen kan du, ved å klikke på bestillingsknappen, avgi en erklæring om kjøp av artiklene/ytelsen til angitt pris. Dermed vil din erklæring være bindende og ugjenkallelig. En bindende erklæring avgis ved å trykke på knappen "Send bestillingen" til slutt under bestillingsprosessen. Bekreftelsen på at din bestilling er mottatt foretas samtidig med mottaket av bestillingen gjennom TROTEC® like etter at den ble sendt gjennom en automatisert e-post i tekstform. Med denne bekreftelsen blir det inngått en kjøpekontrakt. 

Avtaleinnhold og lagring

Avtaleinnholdet lagres og i bestillingsbekreftelsen per e-post i tillegg til all relevant informasjon som selgeridentifikasjon, bestillingens innhold samt avtalevilkårene i tekstform. Avtalevilkårene kan også til enhver tid hentes frem under følgende lenke: https://no.trotec.com/shop/avtalevilkar-for-firmakunder . Innholdet i aktuelle eller tidligere bestillinger kan ses og hentes frem i området "Kundepålogging", såfremt det foreligger en kunderegistrering.
Hver side av utvalget til TROTEC® kan til enhver tid skrives ut via utskriftfunksjonen til nettleseren, eller via knappen "Sideutskrift", som befinner seg nedenfor.

Språk

Du kan oppleve butikken på ulike språk; avtalespråkene er tysk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, polsk, rumensk, svensk, spansk og tyrkisk. For avtaleforhold og avvikling gjelder imidlertid alltid den tyske versjonen.

De generelle avtalevilkårene til TROTEC® GmbH

1. Vilkårenes gyldighetsområde

Die TROTEC® GmbH (heretter TROTEC®) formidler aller leveringer og ytelser kun på bakgrunn av disse avtalevilkårene. Avvikende avtalevilkår hos avtalepartneren blir ikke en del av avtalen, med mindre de uttrykkelig aksepteres av TROTEC® skriftlig og inkluderes i avtalen, og vil i tilfelle kun gjelde for den respektive prosessen.

2. Kontraktens gjenstand

Den respektive gjenstanden og omfanget av leveringen/ytelsen i kjøpsavtalen fremgår av artikkelbeskrivelsen, slik den fremsto ved bestillingstidspunktet for det aktuelle tilbudet fra TROTEC®. Tilsikringer anses kun gjeldende dersom de befinner seg i artikkelbeskrivelsen, eller ble tilsikret av TROTEC® i tekstform.

3. Betalingsvilkår/motkrav

Betalingen foretas fleksibelt og komfortabelt med kredittkort, via PayPal-ekspresskjøp, per oppkrav, per forhåndsbetaling eller per faktura (kun for offentlige institusjoner).

 1. Ved valg av betaling per kredittkort blir fakturabeløpet innkrevd av TROTEC® hos kredittkortselskapet etter at bestillingen ble sendt. Varen blir sendt etter at TROTEC® har mottatt betalingen. De generelle avtalevilkårene til banken/selskapet som har utstedt de(t) respektive kredittkort anses subisidært gjeldende. Avviklingen skjer via Saferpay, et verifisert kredittkort-betalingssystem, som gjennomfører en kredittvurdering i forbindelse med betalingsprosesser. TROTEC® lagrer ikke kredittkortinformasjon. Les her også personvernerklæringen.
 2. Ved valg av betaling med PayPal© - systemet vil avviklingen rette seg etter de gjeldende vilkårene til PayPal©. Mer informasjon finner du her: PayPal© eller i infosenteret.
 3. Ved valg av betaling per oppkrav, vil TROTEC® kreve inn fakturabeløpet sammen med de oppkravsgebyrene som pådras ved forsendelser med oppkrav direkte ved utleveringen gjennom speditørselskapet. Tilleggsutgiftene som pådras i den forbindelse angis separat i tilbudet. Påkrevde data formidles til speditøren for oppfyllelse av avtalen. Les her også personvernerklæringen.
 4. Dersom forsendelsen ikke mottas ved postoppkrav, må kjøperen dekke oppkravs- og transportkostnader som pådras, i tillegg til et bearbeidingsgebyr på 30€; med forbehold om dokumentasjon av en høyere eller lavere skade for den respektive avtaledelen.
 5. Ved valg av forhåndsbetaling vil TROTEC® bekrefte bestillingen skriftlig, og innkreve regningsbeløpet per faktura. Denne må betales umiddelbart. Etter at betalingen mottas vil den bestilte varen bli sendt/ytelsen bli stilt til rådighet. Dessuten gjøres det oppmerksom på at det vil foreligge en betalingsforsinkelse 30 dager etter mottatt faktura.
 6. Ved valg av betaling med faktura (kun for offentlige institusjoner) foretas vareforesendelsen umiddelbart etter bestillingen. Fakturaen skal betales umiddelbart. Avtalepartene avtaler at betalingen skal dekkes fem virkedager etter mottatt faktura. Det gjøres oppmerksom på at betalingsforsinkelse automatisk inntrer 30 dager etter mottatt faktura, uavhengig av en eventuell purring (§ 286 annet ledd i den tyske BGB), med forbehold for reguleringen av betalingsforsinkelser i punkt 3. Det gjøres oppmerksom på at det iht. § 286 i den tyske BGB senest vil foreligge en betalingsforsinkelse for mottakeren av fakturaen dersom betalingen ikke foretas innen 30 dager etter forfall og mottak.
 1. Dersom TROTEC® etter avtaleinngåelsen gjøres kjent med omstendigheter som svekker kjøperens evne til overholdelse av sine avtaleforpliktelser, eksempelvis betalingsforpliktelser, er TROTEC® berettiget til å nekte utførelse av bestillingen frem til det foreligger en sikkerhet (eksempelvis kausjon) eller oppfyllelse; TROTEC® vil her gi en rimelig frist til å etterkomme kravene (§ 321 i den tyske BGB).
 2. Motregning fra kjøperen er kun tillatt ovenfor TROTEC® med et ubestridt eller rettskraftig fastlagt motkrav. Det er kun tillatt å gjøre gjeldende tilbakeholdsretten dersom motkravet er basert på det samme avtaleforholdet.

4. Levering

 1. Dersom levering umuliggjøres av manglende leveranseinngang, er TROTEC® berettiget til å tre tilbake fra avtalen. TROTEC® vil omgående informere kjøperen om den manglende tilgjengeligheten og erstatte motytelser som allerede måtte være foretatt.
 2. Leveringen foretas innen 1 til 3 virkedager innenfor EU. Utenfor EU utgjør leveringstiden 3 til 5 virkedager. Denne leveringsinformasjonen er basert på tidspunktet fra bestillingen mottas til betalingen bekreftes. Informasjonen om varer som er klar for forsendelse er basert på tilgjengeligheten på sentrallageret og for forsendelse etter bekreftet betaling. Leveringstiden fra bestillingen retter seg derfor også etter hvilken betalingsmetode som velges (for eksempel Paypal® eller kredittkort) og tilgjengeligheten. Les her også angivelsen av leveringsstatus.
 3. Dersom ytelsens gjenstand eller omfang på kjøperens forespørsel endres etter at tilbudet mottas (av TROTEC®), så medfører dette alltid at en ny og rimelig tilpasset leveringsfrist vil tre i kraft, også for den uendrede delen av bestillingen.
 4. To uker etter overskridelsen av en leveringstermin eller leveringsfrist kan kjøperen gi TROTEC® en skriftlig oppfordring til å oppfylle avtalen innen en rimelig frist på minimum 10 dager. Dette gjelder ikke dersom kjøperen har unnlatt eller nektet å medvirke til oppfyllelse hos TROTEC®. Kjøperen kan tre tilbake fra avtalen dersom TROTEC® ikke leverer innen utløpet av fristen som ble satt (§ 323 i den tyske BGB). Dette gjelder ikke dersom overskridelsen av fristen skyldes force majeure eller andre uforutsette hindringer, som opprør, driftsforstyrrelser, streik, blokader, selv om dette skulle skje hos leverandørene eller underleverandørene til TROTEC®. TROTEC® tar forbehold om vanlige avvik som kan forekomme i handelen, så lenge ytelsen ikke endres markant og anses som noe kjøperen rimeligvis må godta.
 5. Fargefremstillingen på en skjerm kan avvike moderat fra den ekte fargen.

5. Risikoovergang

 1. Risikoen for tap eller kvalitetsreduksjon hos tingen går over på kjøperen ved overlevering eller forsinket mottak, ved kjøp som krever forsendelse allerede ved overleveringen til speditøren. Dersom forsendelse umuliggjøres eller hindres grunnet manglende medvirkning fra kjøperen, uten at TROTEC® er skyld i dette, går risikoen over på kjøperen med varslingen av klargjort forsendelse.
 2. TROTEC® forbeholder seg retten til å sende varen på annet vis enn med den angitte transportmetoden, selv om det skulle foreligge avvikende anvisninger fra kjøperen, dersom det ikke på denne måten medfører noen markant høyere risiko for verditap eller ødeleggelse. Ansvar i henhold til § 447 II i den tyske BGB er begrenset til tilfeller hvor det foreligger grov uaktsomhet og forsett.
 3. Skader som ble angitt allerede ved avtaleinngåelsen i artikkelbeskrivelsen til artikler som påstås å ha transportskader vil ikke bli anerkjent som transportskader.

6. Godkjenning og skadeerstatning

Kjøperen må undersøke varer som leveres umiddelbart etter mottak for eventuelle transportskader og omgående varsle TROTEC® skriftlig om skader som måtte foreligge. Dersom transportskader gjøres gjeldende med berettigelse, vil TROTEC® etter eget skjønn overdra sine rettslige rettigheter til kjøperen, eller gjøre disse gjeldende i eget navn, i sistnevnte tilfelle er kjøpere som ikke er forbrukere forpliktet til å bemyndige TROTEC® til å fremme krav i påkrevd omfang.

 1. Dersom kjøperen misligholder sin forpliktelse til å motta varen, vil enhver risiko for skade eller ødeleggelse gå over på denne, med mindre TROTEC® har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. TROTEC® er i tilfelle berettiget til å avvise en ny forsendelse, og kan forlange forhåndsbetaling av de nye fraktkostnadene som tilkommer fra kjøperen, innen en rimelig frist.
 2. Dersom kjøperen ikke etterkommer sin forpliktelse til avhenting eller betaling av fraktkostnadene i henhold til foran nevnte punkt b, er TROTEC® berettiget til å tre tilbake fra avtalen og kreve skadeerstatning.
 3. I den utstrekning TROTEC® er berettiget til å tre tilbake fra avtalen, er TROTEC® berettiget til å forlange skadeerstatning. Den vil utgjøre 30% av netto vareverdi, med tillegg for eventuelle transport- og lagergebyr som pådras. Det tas forbehold om at høyere skadekrav kan gjøres gjeldende. Kjøperen må eventuelt dokumentere at skadeomfanget er mindre.

7. Garanti

 1. Nyvare
  For bestilling av nyproduserte artikler gjelder følgende bestemmelser.
  1. Garantifristen utgjør et år, og løper fra leveringen/avhentingen av varen. Varen må umiddelbar undersøkes for eventuelle mangler ved levering/avhenting. Synlige mangler må varsles skriftlig til TROTEC® innen to virkedager fra levering/avhenting. Skjulte mangler må varsles skriftlig til TROTEC® innen tre virkedager fra mangelen oppsto.
  2. Er kjøpet en kommersiell transaksjon avtales det at klageretten ved mottak i henhold til § 377 i den tyske HGB er tilstrekkelig, dersom mangelen varsles skriftlig til TROTEC® innen to virkedager fra varen mottas eller mangelen oppdages.
  3. Foreligger det en mangel eller oppstår det en slik før garantifristen utløper, så er TROTEC® berettiget til å velge etter eget skjønn om mangelen skal rettes med en etterlevering, ny levering eller utbedring. Dersom mangelen ikke er borte selv etter det andre forsøket på retting, så vil kjøperen beholde sine rettslige garantirettigheter.
  4. Garantien bortfaller dersom drifts- og vedlikeholdanvisningene til produsenten eller TROTEC® ikke følges, endringer foretas på produktene, deler skiftes ut eller forbruksmaterialer som ikke er i samsvar de originale spesifikasjonene benyttes.
  5. Garantien omfatter ikke driftsmidler og tilbehør som opplever naturlig slitasje.
  6. Restvarer og varer med transportskader anses som nyvarer, med mindre de uttrykkelig er merket som bruktvarer.
  7. Selvstendige garantiytelser fra produsenten eller TROTEC® påvirkes ikke av de ovenfor nevnte bestemmelsene.
  8. For programvare gjelder dessuten punkt 11, i den utstrekning den omfattes av ytelsesomfanget.
 2. Bruktvarer
  For bestilling av brukte artikler gjelder følgende bestemmelser.
  1. Enhver garanti er utelukket ved kjøp av brukte artikler, også slike som tilbys på oppdrag fra kjøperen, og presentasjonsprodukter.
  2. Uttrykkelig garantiutsagn, tilsikringer eller garantiytelser i artikkelbeskrivelsen påvirkes ikke av dette.
  3. For programvare gjelder dessuten punkt 11, i den utstrekning den omfattes av ytelsesomfanget.

8. Ansvar

Med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, er ethvert krav om skadeerstatning utelukket ovenfor TROTEC® deres rettslige representanter, underleverandører eller assistenter, uansett rettslig grunnlag, uavhengig av om det måtte skyldes manglende oppfyllelse, avtalebrudd eller brudd mot rettslige medvirkningsplikter, culpøs avtaleinngåelse, avtaler med beskyttelsesfunksjon for tredjeparter og forbudt handling. Dette gjelder ikke ved krav om skadeerstatning basert på tilsikring av egenskaper som skal sikre kjøperen mot risikoen for følgeskader.

TROTEC® er ellers ansvarlig for

 1. i full høyde ved egen grov uaktsomhet, eventuelt hos sine rettslige representanter eller ledere hos underleverandører, men ikke ved grov uaktsomhet hos underleverandørens medhjelpere;
 2. Dessuten ved ethvert vesentlig avtalebrudd hvor det foreligger culpa, også hos underleverandørens medhjelpere.
 3. Ved skadeerstatning begrenses ansvaret oppad til den typisk påregnelige skaden.

9. Ansvarsfraskrivelse

Ovenfor nevnte garanti- og ansvarsfraskrivelse i henhold til punkt 7 og 8 gjelder ikke for dødsfall, personskader eller helseskader som skyldes uaktsomme avtalebrudd hos TROTEC® eventuelt et forsettlig eller uaktsomt avtalebrudd hos en rettslig representant eller en underleverandør hos TROTEC®.

10. Personvern/Info

Les personvernerklæringen i hovedmenyen under personvernerklæringen.

11. Særegenheter ved programvarekomponenter/programvareleveringer

Dersom programvaren er forbundet med drift og/eller bruk av avtalens gjenstand eller utgjør en delytelse av leveringen, gjelder følgende særvilkår.

 1. Programvaren må kun benyttes på forskriftsmessig vis. Enhver mangfoldiggjøring er forbudt, med mindre det foreligger et uttrykkelig samtykke fra programvarens produsent. Lisensvilkårene til produsenten vil alltid være gjeldende.
 2. Opphavsrettigheter som fremgår av relevant lovgivning, for eksempel europeisk og internasjonal åndsverklovgivning, merkevare- eller andre immaterielle selskapsrettigheter må påaktes.
 3. TROTEC® garanterer kun for en funksjonsevne hos programvarekomponentene i henhold til den respektive produsentinformasjonen.
 4. Dessuten gjelder de generelle avtalevilkårene til produsenten av programvaren, som i slike tilfeller også inkluderes som en del av avtalen.

12. Ekstra/tilknyttede handler

Dersom enkelte artikler skulle inneholde gratis tillegg, er disse forbundet med den sentrale handelen og kan ikke påkjæres isolert. Eiendomsretten til slike tillegg overføres først til kjøperen ved utløpet av angrefristen for hovedartikkelen.

 1. Dersom angreretten tas i bruk for den sentrale handelen, må også tillegget som ledd i den grunnleggende handelen sendes tilbake, ettersom det fremdeles vil tilhøre TROTEC®.

13. Særegenheter for artikler ved internasjonal handel

Visse artikler er kun ment for det europeiske markedet, og er underlagt et eksportforbud til tredjeland. Dersom salg av en artikkel er forbudt i henhold til rettslige bestemmelser, forbeholder seg TROTEC® retten til å tre tilbake fra avtalen av viktig grunn, og vil omgående informere sin avtalepartner og umiddelbart tilbakebetale eventuelle beløp som måtte være innbetalt.

14. Oppfyllingssted, domstol, anvendelig rett

Oppfyllingssted og eksklusiv domstol er for begge sider 52525 Heinsberg, tilsvarende gjelder også for valuta- eller sjekkbaserte fordringer.

 1. For samtlige rettslige forhold mellom partene vil kun tysk rett være gjeldende, mens bruk av CISG er utelukket, selv om kjøperen veksler sitt bosted eller sitt normale oppholdssted til utlandet, eller leveringen foretas til utlandet. Det samme gjelder dersom kjøperen senere endrer sitt normale oppholdssted til utlandet eller denne skulle være utilgjengelig.

Selgeridentifikasjon:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Faks: +49 2452 962-92450
E-post: online-no@trotec.com

Firmaets registreringsdomstol: tingretten i Aachen - HRB 13453
representert ved administrerende direktører: Joachim Ludwig, Sascha Linden

Informasjon om online tvisteløsning:

EU-kommisjonen har opprettet en internettplattform for online tvisteløsning (en såkalt "OS-plattform"). OS-plattformen benyttes som startpunkt for utenomrettslig tvisteløsning forbundet med avtaleforpliktelser basert på nettkjøp. Du finner OS-plattformen under følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Trotec GmbH tar ikke delt i tvisteløsningsprosessen.