Dette er den generelle tilbyderinformasjonen og anvisningene om avtaleinngåelsen, erklæringen om angrerett og de generelle avtalevilkårene til TROTEC® GmbH for forbrukere som opptrer som kjøper av ren privat interesse.


Avtaleinngåelse med TROTEC® ved regulært kjøp.

TROTEC® tilbyr som tilbyder av dette tilbudet i nettbutikken de artiklene som er lagt ut som et uforpliktende tilbud til interesserte kjøpere, for avtaleinngåelse med de artiklene som tilbys. Den interesserte kjøperen kan legge de ønskede artiklene i den virtuelle handlekurven ved å klikke på den respektive knappen. Artiklene som havner i den virtuelle handlekurven kan til enhver tid hentes frem ved å klikke på symbolet for handlekurven. Deretter kan man se artiklene i visningen Handlekurv, endre antallet deres eller slette disse fra handlekurven. Systemet leder deg gjennom resten av trinnene i bestillingsprosessen med hjelp av anvisninger. Før bestillingen blir avsendt kan man til enhver tid endre innholdet i bestillingen, korrigere eller slette data. Følg her anvisningene for endring eller "Tilbake-knappen" i nettleseren. Først under det siste trinnet i bestillingsprosessen kan du, ved å klikke på bestillingsknappen, avgi en erklæring om kjøp av artiklene til angitt pris. Dermed vil din erklæring være bindende og ugjenkallelig (mer om din angrerett nedenfor). En bindende erklæring avgis ved å trykke på knappen "Forpliktende kjøp" til slutt under bestillingsprosessen. Bekreftelsen på at din bestilling er mottatt foretas samtidig med mottaket av bestillingen gjennom TROTEC® like etter at den ble sendt gjennom en automatisert e-post i tekstform. Med denne bekreftelsen blir det inngått en kjøpekontrakt.

Avtaleinnhold og lagring

Avtaleinnholdet lagres og i bestillingsbekreftelsen per e-post i tillegg til all relevant informasjon som selgeridentifikasjon, bestillingens innhold samt avtalevilkårene i tekstform. Avtalevilkårene kan også til enhver tid hentes frem under følgende lenke: https://no.trotec.com/shop/avtalevilkar-for-privatkunder. Innholdet i den aktuelle og tidligere bestillinger er synlig og kan hentes frem i området "Kundepålogging", såfremt det foreligger en kunderegistrering. Enhver side av sortimentet til TROTEC® kan til enhver tid skrives ut via utskriftsfunksjonen til nettleseren.

Språk

Du kan oppleve butikken på ulike språk; avtalespråkene er tysk, engelsk, fransk, polsk og tyrkisk. For avtaleforhold og avvikling gjelder imidlertid alltid den tyske versjonen.

Erklæring om angrefrist

Angrerett

Angrefristen for privatkunder gjelder ikke for firmakunder.

Du har fjorten dagers angrefrist, uten å måtte oppgi noen grunn for å tre tilbake fra denne avtalen. Angrefristen er på fjorten dager fra den dagen du, eller en tredjepart du har valgt som ikke er speditør, har fått varene i din besittelse. For å utøve din angrefrist må du informere oss

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Faks: +49 2452 962-92450
E-post: online-no@trotec.com
om din beslutning om å tre tilbake fra denne avtalen med hjelp av en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, en faks eller en e-post). Du kan i den forbindelse benytte det vedlagte standardformularet, men dette er ikke obligatorisk. 

For å overholde angrefristen holder det at meldingen om at angrefristen benyttes blir sendt før angrefristen utløper.

Unntak fra angreretten:

Angrefristen gjelder ikke for avtaler om levering av varer som ikke er forhåndsproduserte, og hvor individuell utvelgelse eller fastleggelse av forbrukeren er utslagsgivende for produksjonen, eller hvor produksjonen entydig er tilpasset forbrukerens personlige behov, samt for avtaler om levering av varer med forsegling, som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke egner seg for en retur dersom forseglingen ble fjernet etter leveringen.

Følger av å benytte seg av angrefristen

Dersom du benytter deg av angrefristen i denne avtalen, skal vi refundere alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstrakostnader som skyldes at du valgte en annen form for levering enn den gunstigste standardvarianten som vi tilbyr). Dette skal skje uten unødig opphold og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok melding om at du benytter deg av angrefristen i denne avtalen. Ved denne tilbakebetalingen benytter vi samme betalingsmetode som du valgte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet har blitt uttrykkelig avtalt med deg. Ikke i noe tilfelle vil vi kreve inn et gebyr fra deg for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte å utføre tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene igjen, eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at du har sendt tilbake varene, alt etter hvilket tidspunkt som er tidligst.

Varer som kan sendes som pakke

Du må sende eller levere tilbake varene til oss omgående, senest innen fjorten dager fra den dagen du meldte fra om at du benytter deg av angrefristen til
Trotec GmbH
Retourenabteilung TOR 42
Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf

. Fristen er overholdt dersom du sender varene innen fristen på fjorten dager har utløpt. Du er ansvarlig for å dekke de umiddelbare kostnadene for å sende varene tilbake. 

Varer som ikke kan sendes som pakke

Vi henter varene. Du er ansvarlig for å dekke de umiddelbare kostnadene for å sende varene tilbake, inntil en verdi på 79 EURO.

Du må kunne dekke et eventuelt verditap hos varene dersom dette verditapet kan føres tilbake til en hendelse som ikke var påkrevd for å kontrollere varenes beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte.


Avsluttet erklæring om angrefrist

Standard angrerettsskjema

(Dersom du ønsker å si opp avtalen, fyller du vennligst ut dette formularet og sender det tilbake.)

Til:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
eller
Faks: +49 2452 962-92450
eller
E-post: online-no@trotec.com

Herved trekker jeg/vi (*) meg/oss (*) fra den avtalen som ble inngått om kjøp av følgende
varer (*)/levering av følgende tjenesteytelse (*)
Bestilt (*)/mottatt (*)
Forbrukeren(e)s navn
Forbrukeren(e)s adresse
Forbrukeren(e)s underskrift (kun ved skriftlig varsel på papir)
Dato

_______________________
(*) Stryk det som ikke passer.

Henvisning til rettslig utelukkelse av angreretten:

I henhold til § 312g annet ledd i den tyske BGB foreligger det en angrerett, med mindre noe annet er fastlagt, f.eks. ikke ved

 1. avtaler om levering av varer som ikke er forhåndsproduserte, og hvor individuelle valg og fastleggelser er avgjørende for produksjonen, eller hvor disse på entydig vis er tilpasset forbrukerens personlige behov, (...)
 2. Avtaler om levering av lyd- eller videoopptak eller av Pc-programvare i forseglet forpakning, dersom forseglingen ble fjernet etter leveringen, (...).

 

Anvisning om returemballasje:

Ved bruk av angreretten eller tilbakesending av varen anbefales det å benytte den originale forpakningen, for å unngå at varen skades under returen. Dersom den ikke lenger skulle være tilgjengelig, bør du benytte en mest mulig egnet forpakningstype (pappeske og artikkelbeskyttelse), for tilsvarende å unngå transportskader.


De generelle avtalevilkårene til TROTEC GmbH

1. Vilkårenes gyldighetsområde
TROTEC GmbH (heretter TROTEC®) formidler aller leveringer og ytelser kun på bakgrunn av disse avtalevilkårene..

2. Avtalens gjenstand
Den respektive gjenstanden og omfanget av leveringen/ytelsen i kjøpsavtalen fremgår av artikkelbeskrivelsen, slik den fremsto ved bestillingstidspunktet for det aktuelle tilbudet fra TROTEC®. Tilsikringer anses kun gjeldende dersom de befinner seg i artikkelbeskrivelsen, eller ble tilsikret av TROTEC® i tekstform.

3. Betalingsvilkår/motkrav

 1. Betalingen foretas fleksibelt og komfortabelt med forhåndsbetaling, per PayPal©, per kredittkort eller per oppkrav.
  1. . Ved valg av forhåndsbetaling bekrefter TROTEC® bestillingen skriftlig, og innkrever regningsbeløpet per faktura. Varen blir sendt etter mottatt betaling.
  2. Ved valg av betaling med PayPal©-systemet vil avviklingen rette seg etter de gjeldende vilkårene til PayPal©. Mer informasjon finner du her: PayPal©.
  3. Ved valg av betaling per kredittkort blir fakturabeløpet innkrevd av TROTEC® hos kredittkortselskapet etter at bestillingen ble sendt. Varen blir sendt etter at TROTEC® har mottatt betalingen. De generelle avtalevilkårene til banken/selskapet som har utstedt de(t) respektive kredittkort anses subisidært gjeldende. Avviklingen skjer via Saferpay, et verifisert kredittkort-betalingssystem, som gjennomfører en kredittvurdering i forbindelse med betalingsprosesser. TROTEC® lagrer ikke kredittkortinformasjonen. Les her også Personvernerklæringen under artikkel 8.
  4. Ved valg av betaling per oppkrav, vil TROTEC® kreve inn fakturabeløpet sammen med de oppkravsgebyrene som pådras ved forsendelser med oppkrav direkte ved utleveringen gjennom speditørselskapet. Tilleggsutgiftene som pådras i den forbindelse angis separat i oversikten over portoutgiftene for det respektive produktet.
 2. Dersom TROTEC® etter avtaleinngåelsen gjøres kjent med omstendigheter som svekker kjøperens evne til overholdelse av sine avtaleforpliktelser, eksempelvis betalingsforpliktelser, er TROTEC® berettiget til å nekte utførelse av bestillingen frem til det foreligger en sikkerhet (eksempelvis kausjon) eller oppfyllelse; TROTEC® vil her gi en rimelig frist til å etterkomme kravene.
 3. Motregning fra kjøperen er kun tillatt ovenfor TROTEC® med et ubestridt eller rettskraftig fastlagt motkrav. Det er kun tillatt å gjøre gjeldende tilbakeholdsretten dersom motkravet er basert på det samme avtaleforholdet.

4. Levering

 1. Dersom levering umuliggjøres av manglende leveranseinngang, er TROTEC® berettiget til å tre tilbake fra avtalen. TROTEC® vil omgående informere kjøperen om den manglende tilgjengeligheten og erstatte motytelser som allerede måtte være foretatt.
 2. Informasjonen om varer som er klar for forsendelse er basert på tilgjengeligheten på sentrallageret. Les her også informasjonen om dette i infosenteret.
 3. To uker etter overskridelsen av en leveringstermin eller leveringsfrist kan kjøperen gi TROTEC® en skriftlig oppfordring til å oppfylle avtalen innen en rimelig frist på minimum 10 dager. Dette gjelder ikke dersom kjøperen har unnlatt eller nektet å medvirke til oppfyllelsen. Kjøperen kan tre tilbake fra avtalen dersom TROTEC® ikke leverer innen utløpet av fristen som ble satt. Dette gjelder ikke dersom overskridelsen av fristen skyldes force majeure eller andre uforutsette hindringer, som opprør, driftsforstyrrelser, streik, blokader, selv om dette skulle skje hos leverandørene eller underleverandørene til TROTEC®.
 4. TROTEC® tar forbehold om vanlige avvik som kan forekomme i handelen, så lenge ytelsen ikke endres markant og anses som noe kjøperen rimeligvis må godta.
 5. Fargefremstillingen på en skjerm kan avvike moderat fra den ekte fargen.

5. Garanti
Hos alle varer i vår butikk består det rettslig garantirettigheter i henhold til følgende retningslinjer: .

 1. Nyvare
  For bestilling av nyproduserte artikler gjelder følgende bestemmelser.
  1. Garantifristen utgjør to år, og løper fra leveringen/avhentingen av varen.
  2. Garantien bortfaller dersom produsentens drifts- og vedlikeholdanvisninger ikke følges, endringer foretas på produktene, deler skiftes ut eller forbruksmaterialer som ikke er i samsvar de originale spesifikasjonene benyttes, såfremt mangelen dokumenterbart skyldes dette avviket.
  3. Restvarer og varer med transportskader anses som nyvarer, med mindre de uttrykkelig er merket som bruktvarer.
  4. Selvstendige garantiytelser fra produsenten eller TROTEC® påvirkes ikke av de ovenfor nevnte bestemmelsene.
  5. For programvare gjelder dessuten punkt 9, i den utstrekning den omfattes av ytelsesomfanget.
 2. Bruktvare
  For bestilling av brukte artikler gjelder følgende bestemmelser.
  1. Garantifristen utgjør et år, og løper fra leveringen/avhentingen av varen.
  2. For ytelser som tilbys i oppdrag fra en tredjepart opptrer TROTEC® kun som formidler, og ikke som avtalepartner for kjøperen.
  3. Uttrykkelig garantiutsagn, tilsikringer eller garantiytelser i artikkelbeskrivelsen påvirkes ikke av dette.
  4. For programvare gjelder dessuten punkt 9, i den utstrekning den omfattes av ytelsesomfanget.

6. Ansvar

 1. Med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, er ethvert krav om skadeerstatning utelukket ovenfor TROTEC®, deres rettslige representanter, underleverandører eller assistenter, uansett rettslig grunnlag, uavhengig av om det måtte skyldes manglende oppfyllelse, avtalebrudd eller brudd mot rettslige medvirkningsplikter, culpøs avtaleinngåelse, avtaler med beskyttelsesfunksjon for tredjeparter og forbudt handling. Dette gjelder ikke ved krav om skadeerstatning basert på tilsikring av egenskaper som skal sikre kjøperen mot risikoen for følgeskader.
 2. Utover dette er TROTEC® ansvarlig
  1. i full høyde ved egen grov uaktsomhet, eventuelt hos sine rettslige representanter eller ledere hos underleverandører, men ikke ved grov uaktsomhet hos underleverandørens medhjelpere;
  2. Dessuten ved ethvert vesentlig avtalebrudd hvor det foreligger culpa, også hos underleverandørens medhjelpere.
  3. Ved skadeerstatning begrenses ansvaret oppad til den typisk påregnelige skaden.

7. Ansvarsfraskrivelse
Ovenfor nevnte garanti- og ansvarsfraskrivelse i henhold til punkt 5 og 6 gjelder ikke for dødsfall, personskader eller helseskader som skyldes uaktsomme avtalebrudd hos TROTEC® eventuelt et forsettlig eller uaktsomt avtalebrudd hos en rettslig representant eller en underleverandør hos TROTEC®.

8. Personvern
Les vår personvernerklæring i hovedmenyen for alle relevante erklæringer om datainnsamlingen.

9. Særegenheter hos programvarekomponenter/programvareleveringer
Dersom programvaren er forbundet med drift og/eller bruk av avtalens gjenstand eller utgjør en delytelse av leveringen, gjelder følgende særvilkår.

 1. Programvaren må kun benyttes på forskriftsmessig vis. Enhver mangfoldiggjøring er forbudt, med mindre det foreligger et uttrykkelig samtykke fra programvarens produsent. Lisensvilkårene til produsenten vil alltid være gjeldende.
 2. Opphavsrettigheter som fremgår av relevant lovgivning, for eksempel europeisk og internasjonal åndsverklovgivning, merkevare- eller andre immaterielle selskapsrettigheter må påaktes.
 3. TROTEC® garanterer kun for en funksjonsevne hos programvarekomponentene i henhold til den respektive produsentinformasjonen.
 4. Dessuten gjelder de generelle avtalevilkårene og lisensvilkårene til produsenten av programvaren, som i slike tilfeller også inkluderes som en del av avtalen.

10. Særegenheter for artikler ved internasjonal handel
Visse artikler er kun ment for det europeiske markedet, og er underlagt et eksportforbud til tredjeland. Dersom salg av en artikkel er forbudt i henhold til rettslige bestemmelser, forbeholder seg TROTEC® retten til å tre tilbake fra avtalen av viktig grunn, og vil omgående informere sin avtalepartner og umiddelbart tilbakebetale eventuelle beløp som måtte være innbetalt.

11. Ekstra/tilknyttede handler

Dersom enkelte artikler skulle inneholde gratis tillegg, er disse forbundet med den sentrale handelen og kan ikke påkjæres isolert. Eiendomsretten til slike tillegg overføres først til kjøperen ved utløpet av angrefristen for hovedartikkelen.

 1. Dersom angreretten tas i bruk for den sentrale handelen, må også tillegget som ledd i den grunnleggende handelen sendes tilbake, ettersom det fremdeles vil tilhøre TROTEC®.

13. Anvendelig rett
For samtlige rettslige forhold mellom partene vil kun tysk rett være gjeldende, mens bruk av CISG er utelukket, dersom kjøperen senere veksler sin bopel eller sitt normale oppholdssted til utlandet, eller skulle bli utilgjengelig.


Selgeridentifikasjon:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Faks: +49 2452 962-92450
E-post: online-no@trotec.com
Internett: https://no.trotec.com/shop/

 

Firmaets registreringsdomstol: tingretten i Aachen - HRB 13453
representert ved administrerende direktører: Joachim Ludwig, Sascha Linden, Stefan Liedtke, Joffrey Petit